wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP

Przetargi / Obwieszczenia

 • O g ł o s z e n i e
   
  Wójt Gminy Somianka 
  ogłasza
  przetarg ustny  nieograniczony  
  na  sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko.  


   
  Działki  oznaczone są numerami geodezyjnymi:
  Działki są zalesione. Znajdują się na terenie  ewidencyjnie leśnym nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2003 roku działki były przeznaczone pod zabudowę letniskową. Działki posiadają zgody na wyłączenie z produkcji leśnej. 
  Nieruchomości są wolne od długów i obciążeń.
  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 18 grudnia 2020 r.
  Przetarg  na sprzedaż nieruchomości odbędzie  się w dniu  26 lutego  2021 r. o godz. 12.00  w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury pod adresem Somianka-Parcele 21 (sala konferencyjna na parterze). 
  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu  jest  wniesienie wadium w pieniądzu, które wynosi na jedną działkę – 12 000,00zł (słownie: dwanaście  tysięcy złotych) – B.S. Ostrów Maz. O/Somianka na konto Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. Wadium powinno zostać ujawnione na koncie Urzędu Gminy Somianka najpóźniej do dnia  22 lutego 2021 r.
  Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.
  Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wadium  wpłacone   przez uczestnika, który  wygra przetarg  zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  W terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.  Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości,  na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Somiance. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane   z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
  W stosunku do działek określonych w powiatowej ewidencji gruntów jako teren (ls) las przysługuje prawo pierwokupu Skarbowi Państwa Lasom Państwowym. W związku  z powyższym będzie podpisana jako pierwsza warunkowa umowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania, w terminie 30 dni,  z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa Lasy Państwowe, zostanie podpisana umowa przeniesienia własności nieruchomości.  
  W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym  miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Somianka może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem  do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Organizator zastrzega sobie prawo  do odwołania  przetargu   bez  podania przyczyn.
  Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8  lub tel. 29/ 74 187 96 w. 43