Przetargi / Obwieszczenia

 • Załącznik do
  Zarządzenia Nr 0050.78.2022
  Wójta Gminy Długosiodło 
  z dnia 27 czerwca 2022 r.
   
  W Ó J T   G M I N Y   D Ł U G O S I O D Ł O 

  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło      

   
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło.
   
  I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 28 stycznia 2022 r.
  II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 29 kwietnia 2022 r.
   
  1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. 
  2. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. 
  3. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości na konto Gminy Długosiodło nr: 21 8931 0003 0600 0824 2040 0002, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.
  4. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po potwierdzeniu wpłaty wadium na konto Gminy Długosiodło, jednak nie później niż w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
  5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 
  8. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. 
  9. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  10. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej jak wyżej wysokości z adnotacją, której działki dotyczy na konto Gminy Długosiodło nr: 24 8931 0003 0600 0824 2022 0013. 
  11. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 18 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Długosiodło.  
  12. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
  1) Dokument tożsamości,
  2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu,
  3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu,
  5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców),
  7) W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
  13. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, pokój nr 15, tel. (29) 64-23-655, w godzinach pracy Urzędu.
   
  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło w dniach: 
  od 01 lipca 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r. 
  oraz opublikowane na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  prowadzonym przez Urząd Gminy Długosiodło pod adresem: bip.dlugosiodlo.pl
   
  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 – 88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych opisane są w Polityce prywatności Administratora dostępnej w Urzędzie i na stronach www Urzędu, oraz w szczegółowych klauzulach informacyjnych Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 • Załącznik Nr 2 do
  Zarządzenia Nr 0050.77.2022
  Wójta Gminy Długosiodło 
  z dnia 27 czerwca 2022 r.

   

  W Y C I Ą G
  z ogłoszenia Wójta Gminy Długosiodło o organizacji przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło     


   
  Przetargi odbędą się w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło.
   
  1. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań. 
  2. Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.), do gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls – las, z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości (działka nr 324/24 z obrębu 0007 Chrzczanka Włościańska) zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków zawiadomienia o treści umowy. W sytuacji, gdy Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków nie udzieli odpowiedzi w przeciągu miesiąca lub udzieli pisemnej informacji o rezygnacji z prawa pierwokupu uznaje się, że nie jest zainteresowany zakupem działki. Wówczas zaistnieje możliwość przeniesienia własności nieruchomości.
  3. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w przypadku działki nr 195/8 z obrębu 0014 Kalinowo, podatek VAT naliczony zostanie tylko do części działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną). 
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości na konto Gminy Długosiodło nr: 21 8931 0003 0600 0824 2040 0002, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.
  5. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej jak wyżej wysokości z adnotacją, której działki dotyczy na konto Gminy Długosiodło nr: 24 8931 0003 0600 0824 2022 0013. 
  6. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 22 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Długosiodło.  
  7. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Długosiodło pod adresem: bip.dlugosiodlo.pl.
  8. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, pokój nr 15, tel. (29) 64-23-655, e-mail: l.szyszkowski@dlugosiodlo.pl, w godzinach pracy Urzędu.
   
  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 – 88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych opisane są w Polityce prywatności Administratora dostępnej w Urzędzie i na stronach www Urzędu, oraz w szczegółowych klauzulach informacyjnych Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 • Załącznik Nr 2 do 
  Zarządzeni Nr 0050.76.2022
  Wójta Gminy Długosiodło 
  z dnia 27 czerwca 2022 r.


   

  I N F O R M A C J A

  Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że 
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło 
  oraz na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl 
   
  dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – zamiany.
   
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Długosiodło, pokój nr 15, lub telefonicznie (29) 64 23 655 w godzinach pracy Urzędu.
 • AB.7011.1021.2021 
   

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO  

   
  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 5/2022 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. „Budowa drogi w miejscowości Młynarze”.
  Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Zabrodzie.
   
  Działki usytuowania obiektu:
   
  Działki w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej podlegające podziałowi (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję)
  Powiat Wyszkowski, gmina Zabrodzie, 
  Jednostka ewidencyjna: 143506_2 Zabrodzie - obszar wiejski
  Obręb: 0011 Młynarze
  532/175 (532/176, 532/177), 531 (531/1, 531/2), 530 (530/1, 530/2), 529 (529/1, 529/2), 520 (520/1 520/2), 519 (519/1, 519/2), 533 (533/1, 533/2), 547 (547/1, 547/2), 102 (102/1, 102/2, 102/3)

  Działki w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej przeznaczone w całoścido przejęcia pod inwestycję 
  Powiat Wyszkowski, gmina Zabrodzie, 
  Jednostka ewidencyjna: 143506_2 Zabrodzie - obszar wiejski
  Obręb: 0011 Młynarze
  175/2, 307

  Działki niezbędne do budowy lub przebudowy dróg innych kategorii 
  Powiat Wyszkowski, gmina Zabrodzie, 
  Jednostka ewidencyjna: 143506_2 Zabrodzie - obszar wiejski
  Obręb: 0011 Młynarze
  149 włączenie w drogę innej kategorii – włączenie w drogę gminną wewnętrzną, ul. Chabrowa
  86 włączenie w drogę innej kategorii – włączenie w drogę gminną wewnętrzną, ul. Tulipanowa

  Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. 
  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 
   
  Starosta Powiatu Wyszkowskiego
  Jerzy Żukowski