Przetargi / Obwieszczenia

 • Wyszków, dn. 18.04.2024r.
   
  BURMISTRZ  WYSZKOWA
  na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2

  został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do sprzedaży:

  - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1046/3 o powierzchni 1079 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Firmowej,
  - działka  oznaczona numerem ewidencyjnym 634/24 o powierzchni 928 m2, położona w Kamieńczyku.  
   
  Burmistrz Wyszkowa
  Grzegorz Nowosielski
 • Wyszków, dn. 18.04.2024r.
   
  BURMISTRZ WYSZKOWA
  ogłasza

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków oznaczonej numerem ewidencyjnym 746 o pow. 700 m2, położonej w Kamieńczyku, przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/00063905/0.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
   
  Cena wywoławcza nieruchomości – 90.500,00zł (wadium 13.000,00zł)
   
  UWAGA! Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna. Właściciel sieci ma prawo wystąpić do właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu. Część działki znajduje się w strefie archeologicznej. Boki działki ogrodzone są siatką (ogrodzenie od strony zabudowanych działek sąsiednich), od frontu usytuowane jest ogrodzenie ze sztachet drewnianych.
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2024r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a).
   
  Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 28.05.2024r. Kamieńczyk, ul. 3 Maja”, najpóźniej do dnia 23 maja 2024r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego  w Wyszkowie.
   
  Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
  1) Dokument tożsamości.
  2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
  3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
  5) W przypadku pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
  6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).
   
  Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. 
  W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie  z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl
   
  Burmistrz Wyszkowa
  Grzegorz Nowosielski
 • Burmistrz Wyszkowa                                                                                                        
  województwo mazowieckie

  Ogłoszenie

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do obszaru planu należą działki nr 1153/57, 1153/42, 1153/44, 1153/43, 1153/27, 1153/28, 1153/29, 1153/17, 1153/10 położone przy ul. Serwerowej.
   
  Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w zw. z art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), uchwały Nr LVI/627/23 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej oraz uchwały Nr LXVI/737/24 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej, zawiadamiam o ponownym  wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej – etap II w dniach od 29 kwietnia 2024r. do 23 maja 2024r., w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.
   
  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 21 maja 2024r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 17.00.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 8c tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl.
   
  Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
  Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
  Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
  1) w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  2) ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu,
  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl.
  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa. 
  Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.  
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
  - o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej – etap II,
  - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
  Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
   
  Burmistrz Wyszkowa
  Grzegorz Nowosielski
   
 • Burmistrz Wyszkowa                                                                                          
  województwo mazowieckie

  Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej - Etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do obszaru planu należą działki nr 5521/10, 5864, 6078, 6079, 6098, 6099 i część działki nr 5272/8, położone przy ulicach Słonecznej i Letniskowej.
   
  Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w zw. z art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), uchwały Nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia  30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/441/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 grudnia 2021 r., uchwałą Nr XLVII/522/22 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2022 r.  oraz uchwałą Nr LXVIII/751/24 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2024 r., uchwały Nr XLVII/523/22 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej, zmienionej uchwałą Nr XLIX/560/22 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr LXVIII/752/24 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2024 r., zawiadamiam o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej – etap II, w dniach od 29 kwietnia 2024r. do 23 maja 2024r., w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,   pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 14 maja 2024r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 17.00.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 8c tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 czerwca 2024 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl.
   
  Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
  Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
   
  Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
  1) w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  2) ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu,
  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl
   
  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa. 
  Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.                                             
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
  - o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej - Etap II,
  - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
  Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
   
  Burmistrz Wyszkowa
  Grzegorz Nowosielski
   
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MEBROL" w Wyszkowie
  07-200 Wyszków ul. 3 Maja 10

  ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Wykonanie remontu:
  - docieplenie ściany zewnętrznej szczytowej na budynku wielorodzinnym wraz z kolorystyką elewacji przy ul. 3 Maja 4.
  - remont kominów na budynku przy ul. 3 Maja 4
   
  Oferty należy przesyłać na w/w adres lub złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 22.04.2024r.
  Otwarcie ofert przetargu odbędzie się w dniu 23.04.2024r.w biurze Spółdzielni.
  Bliższych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w poniedziałek i czwartek od godz. 17:30 do 19:00.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.