Wynagrodzenie dla sołtysów?

Wydarzenia

Wynagrodzenie dla sołtysów?

17.11.2016
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Oprócz diety sołtysi mają dostawać od państwa wynagrodzenie - zakłada poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich.
Projekt złożyli w sejmie posłowie PSL. Chodzi o dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys) oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo. Regulacja zakłada także wzmocnienie pozycji samego sołtysa. 
Sołtysom, niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych, będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Ma ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. – 2.000 zł brutto), a więc ok. 1.000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Pełnienie funkcji sołtysa będzie równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, w związku z czym wynagrodzenie będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury. 
Zdaniem autorów projektu wypłaty te w żaden sposób nie będą wpływały na sytuację finansową sołectwa, ponieważ nie będą obciążały funduszu sołeckiego, a pochodzić będą z budżetu państwa. 
Projekt zakłada również, że sołectwa będą mogły działać tak, jak organizacje pożytku publicznego, dzięki czemu lokalne wspólnoty będą miały szersze uprawnienia co do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań. 
Jak podkreślają autorzy projektu, wejście w życie ustawy nie obciąży budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a koszty wynoszące ok. 40,3 mln zł rocznie obciążą budżet państwa.
Projektodawcy chcą, aby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.
na podst. Serwisu Samorządowego PAP
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość