Wszelkie insynuacje w tym kierunku są dalece nieuprawnione

Wydarzenia

Wszelkie insynuacje w tym kierunku są dalece nieuprawnione

27.02.2024
autor:
„Problemy partnerskiej uczelni Gminy Wyszków nie mają nic wspólnego z tą współpracą i wszelkie insynuacje w tym kierunku są dalece nieuprawnione. Wykorzystywanie problemów odrębnego podmiotu do dyskredytowania pracowników samorządu jest niegodne, zwłaszcza w ramach trwającej kampanii wyborczej” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Urząd Miejski w Wyszkowie.
Chodzi o aferę z dyplomami MBA Collegium Humanum. Śledczy podejrzewają, że uczelnia handlowała dyplomami, które otwierały drogę do zasiadania w radach nadzorczych. Na liście absolwentów są liczni działacze PiS.
 
Sprawę prowadzi delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, której funkcjonariusze zatrzymali siedem osób. 
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że dochodziło do nielegalnego handlu dyplomami jednej z warszawskich uczelni wyższych, posiadającej kilkanaście filii w kraju oraz zagranicą. Osoby zaangażowane w przestępczy proceder przyjmowały korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę związanych z odbyciem studiów, w tym dokumentów uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - informuje CBA. - Prowadzone śledztwo obejmuje również wątek usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmowania oraz wręczania korzyści majątkowych.
W dniu 21 lutego 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego zatrzymali łącznie siedem osób.
W sprawie dotyczącej nielegalnego handlu dyplomami zatrzymano łącznie sześć osób, dwie kobiety oraz czterech mężczyzn. Zatrzymani to osoby wchodzące w skład władz jednej z warszawskich niepublicznych uczelni wyższych oraz osoby zajmujące się rekrutacją osób, którym zależało na uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej bez konieczności zdawania egzaminów oraz udziału w zajęciach.
W siedzibie uczelni oraz w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli gotówkę, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację.
Jedną osobę zatrzymano do wątku usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą i podawania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.
Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszały m.in. zarzuty korupcyjne.
Wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 40 000,00 zł do 60 000,00 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.
Wobec jednej osoby zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w śledztwie oraz zakaz przebywania na terenie uczelni.
Wobec trzech kolejnych podejrzanych Prokurator nadzorujący sprawę skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Wobec jednej osoby Sąd orzekł warunkowe tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy zastrzegając, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem uiszczenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000, 00 zł.
Wobec dwóch osób Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy.
 
Ukończyli dwusemestralne studia
W listopadzie 2021 r. Gmina Wyszków i Collegium Humanum podpisali porozumienie o współpracy. Wśród absolwentów szkoły są urzędnicy samorządowi z terenu powiatu wyszkowskiego, co nie znaczy, że można ich stawiać w cieniu podejrzeń, o czym czytamy w oświadczeniu, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego.
 
OŚWIADCZENIE
Gmina Wyszków podjęła współpracę z Collegium Humanum podobnie jak z kilkoma innymi uczelniami wyższymi, umowy dotyczą współpracy w obszarze popularyzacji nauki i nie niosą z sobą żadnych skutków finansowych.
W ramach podobnych porozumień intencyjnych Gmina Wyszków współpracuje z szeregiem podmiotów i instytucji, w różnych obszarach. Problemy prawne czy finansowe któregokolwiek z partnerów Gminy w żaden sposób nie rzutują na jej sytuację.
Władze uczelni Collegium Humanum podlegają obecnie procedurom związanym z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Uczelnia współpracowała z wieloma rozmaitymi partnerami, o wysokiej wiarygodności i autorytecie. Nie jest rolą władz samorządowych ocenianie i komentowanie stawianych władzom uczelni zarzutów, pozostawiamy to właściwym organom. 
Wszyscy pracownicy Gminy Wyszków, którzy korzystali z doskonalenia zawodowego na Collegium Humanum ukończyli dwusemestralne studia, na podstawie posiadanych przez uczelnię uprawnień, zgodnie z prawem i tokiem studiów. 
Problemy partnerskiej uczelni Gminy Wyszków nie mają nic wspólnego z tą współpracą i wszelkie insynuacje w tym kierunku są dalece nieuprawnione. Wykorzystywanie problemów odrębnego podmiotu do dyskredytowania pracowników samorządu jest niegodne, zwłaszcza w ramach trwającej kampanii wyborczej.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość