Ważna Róża wybrała nowy zarząd (foto)

Wydarzenia

Ważna Róża wybrała nowy zarząd (foto)

13.07.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Członkowie stowarzyszenia „Ważna Róża”, na walnym zebraniu, udzielili absolutorium zarządowi za 2015 r.  W związku z tym, że skończyła się 3-letnia kadencja, wybrano  nowy, 9-osobowy, zarząd. Wynik finansowy za 2015 r. był ujemny.
Zebranie sprawnie poprowadziła Barbara Wyszyńska.  Komisja skrutacyjna pracowała w składzie: Urszula Pankowska, Alicja Nowak, Agnieszka Korytkowska, 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawił prezes Jan Woźnik. Od poprzedniego walnego, od 28 czerwca 2015 r., ponieważ z pracy w zarządzie zrezygnowały: zastępca prezesa Maria Ślubowska, sekretarz Bożena Rudzka, skarbnik Jadwiga Stokarska i Elżbieta Pigul, zarząd działał w składzie: prezes Jan Woźniak, z-ca Artur Laskowski, Bogumiła Rytelewska, Wioletta Sędzicka, Edyta Kluczek, Adrian Pieczywek i Jerzy Mioduszewski. 
- Zarząd skupił swoje wysiłki na pozyskiwaniu środków finansowych – mówił prezes. Stowarzyszenie nadal prowadziło działalność gospodarczą. Wykonywało, zlecone przez OPS w Wyszkowie, usługi pielęgnacyjne i gospodarcze na rzecz 120 podopiecznych (zatrudniało 35 osób). Drugim rodzajem usług było dowożenie do szkół i przedszkoli dzieci i młodzieży.
Otrzymało kilka dotacji: od wojewody na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (542.200 zł), z gm. Wyszków na wyjazd w Góry Stołowe (12,5 tys. zł), z Fundacji Batorego na program „Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych” (36 tys. zł).
Ponieważ Ważna Róża straciła status organizacji pożytku publicznego, stara się o jego przywrócenie (procedura powinna zakończyć się do końca tego roku). To ważne, bo w najlepszych latach otrzymywała z tytułu 1% nawet  ok. 10 tys. zł rocznie.
Przychody stowarzyszenia w 2015 r. wyniosły 1.392.394 zł, w tym: składki członkowskie 635 zł, dotacje 708.310 zł, darowizny 37.335 zł, usługi opiekuńcze 621.422 zł,  usługi przewozowe dla gm. Wyszków  117.810 zł, pozostałe przewozowe 24.659 zł .
Koszty zamknęły się kwotą 1.473.708 zł. – Koszty mieliśmy wyższe niż przychody – podsumował prezes. – W tym z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 724.302 zł, wynagrodzenia i narzuty 525.069 zł, pozostałe 199.233 zł. Daje to wynik finansowy ujemny w kwocie 81.314 zł.
Zdaniem zarządu w ¾ strata jest wynikiem prowadzenia przez Ważną Różę przez 2 lata wspomnianego ŚDS w Wyszkowie. – Ambicją zarządu było pokazać dobrą pracę i dobre wyniki w tym domu, uważając, że to daje taką bazę dla naszego stowarzyszenia i do innej działalności – wyjaśniał Jan Woźniak. – W związku z tym wydaliśmy dość sporo środków na wejście w tę nową inicjatywę. Na te środki trwałe wydaliśmy ponad 45 tys. zł. Jeszcze w tym roku będzie to skutkowało odpisem amortyzacyjnym na poziomie 28 tys. zł. Myślę, że pokryjemy to ze sprzedaży 2 pojazdów.
- Nie jest to groźne da stowarzyszenia – ocenił ujemny wynik finansowy 2015 r. – Mamy kapitał podstawowy w kwocie 125.650 zł. Zaproponował w imieniu zarządu, by z tego pokryć stratę bilansową w wys. ok. 81 tys. zł. Poinformował, że 32.12. 2015 na koncie było 42.815 zł.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Absolutorium zostało udzielone przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Skreślić nieaktywnych?
Natomiast po raz drugi nie udało się przeprowadzić zmian w statucie, polegających na poszerzeniu kompetencji zarządu. Warunkiem głosowania w sprawie statutu jest obecność połowy członków (obecnych było 36 osób, połowa to 43 osoby), z czego 2/3  musi opowiedzieć się za proponowanymi zmianami. 
- De facto w naszym stowarzyszeniu nastąpił rozłam – nie krył Jan Woźniak. Zgłoszono, by skreślić nieaktywnych członków. Wg statutu, jeśli ktoś przez 6 miesięcy nie płaci składek, bezskutecznie dwukrotnie był wzywany do ich zapłaty, może zostać skreślony. Wtedy jesienią, już po skreśleniach, można by zwołać nadzwyczajne walne i uchwalić zmiany w statucie. 
Wnioskowano, by skuteczniej informować o zwoływaniu walnego, niektórzy dowiadywali się o nim pocztą pantoflową. – Form powiadamiania było dużo, ale trzeba to dopracować – podsumowała Barbara Wyszyńska. 
 
Nowy zarząd
Do zarządu, w jawnym głosowaniu, wybrano 9 osób. Są nimi: Tadeusz Kaflik, Edyta Kluczek, Justyna Kur, Artur Laskowski, Adrian Pieczywek, Bożena Polak, Bożena Rudzka, Bogumiła Rytelewska, Jan Woźniak. Nowy zarząd na swoim pierwszym spotkaniu (w tym tygodniu) ukonstytuuje się.
Plan działalności na 2016 r. jest podobny jak w 2015. Nadal stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarcza. Prezes ubolewa, że w przetargach nie są stosowane, powszechne od 2 lat, klauzule społeczne i stowarzyszenie musi konkurować z podmiotami komercyjnymi.  Poinformował, że na 2016 r. udało się podpisać lepsze umowy z OPS (ok. 800 tys. zł) i z burmistrzem (ok. 200 tys. zł).    
Członkowie stowarzyszenia już żyją wycieczką do Włoch, która odbędzie się w dniach 24 września – 2 października. 
Członkowie Ważnej Róży dziękują o. orionistom, że goszczą ich w swoim centrum w Brańszcyzku i zaprosili we wrześniu do swojej siedziby pod Rzymem.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość