Można składać wnioski o dodatek osłonowy. Sprawdź, komu i w jakiej wysokości przysługuje

Wydarzenia

Można składać wnioski o dodatek osłonowy. Sprawdź, komu i w jakiej wysokości przysługuje

12.01.2022
autor: OPS w Wyszkowie, opr. SB
Wyszkowski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2.100 zł
gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł miesięcznie na osobę
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1.062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł miesięcznie na osobę
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł lub 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają świadczenie w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:
roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku
roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.
WAŻNE: Podczas składania wniosku konieczne jest poinformowanie pracownika o uzyskiwanych dochodach opodatkowanych oraz dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zaliczają się m .in.:
zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej
alimenty na rzecz dzieci
stypendia doktoranckie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom
diety
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
dochody uzyskiwane za granicą Polski, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą podatki i składki
zaliczki alimentacyjne
świadczenie rodzicielskie
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy
przychody wolne od podatku dochodowego
dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wnioski będzie można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 31 października 2022 r.
tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r. w dziale świadczeń rodzinnych przy ul. Kościuszki 54: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8-16.
Formularze wniosku dostępne są w urzędzie miejskim, w OPS (ul. 3 Maja 16), w dziale świadczeń rodzinnych (ul. Kościuszki 54) oraz na stronie internetowej ops.wyszkow.pl.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość