List otwarty nauczycieli w sprawie likwidacji szkoły

Wydarzenia

List otwarty nauczycieli w sprawie likwidacji szkoły

15.09.2016
autor: Nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte (32 podpisy)
Wszyscy wiemy, że  już od roku szkolnego 2017/18 będzie przeprowadzana kolejna reforma oświaty. Jednym z jej elementów jest likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej.
W naszym mieście istnieją trzy gimnazja, ale tylko Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Sowińskiego 55 działa jako samodzielna szkoła. Gimnazjum nr 1 na Polonezie i nr 3 w Rybienku Leśnym funkcjonują w zespołach szkół, czyli działają tam jednocześnie gimnazjum i szkoła podstawowa.
Nie jest naszym zamiarem dyskusja o celowości reformy. Tym listem pragniemy zwrócić uwagę mieszkańcom gminy i miasta Wyszków na efekt, jaki przyniesie sposób wdrażania tej reformy przez Radę Miejską i Burmistrza Wyszkowa. 
Otóż według zapowiedzi włodarzy naszego miasta  nie przewidują oni, aby w budynku,  w którym obecnie znajduje się Gimnazjum nr 2,   od 1 września 2017 roku funkcjonowała jakakolwiek szkoła. Burmistrz Aneta Kowalewska na łamach „Nowego Wyszkowiaka”( nr 31/2016; „Gimnazjum do likwidacji. Co dalej?”) mówi: „Obawy nauczycieli są absolutnie słuszne, przestaje istnieć szkoła, w której uczą”. 
Pani Burmistrz stwierdziła, że organ prowadzący na chwilę obecną nie widzi szans kontynuowania działalności szkoły, nawet jako szkoły podstawowej. Według zapowiadanych zmian w edukacji, uczniowie po klasie VI  w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 pozostaną w swoich placówkach jako uczniowie klas VII, a potem VIII. Jeśli założenie reformy o zmniejszeniu liczby uczniów w klasie okaże się prawdziwe, to niewykluczone, że zaplecze lokalowe tych szkół będzie już w przyszłym roku niewystarczające. Sprawa wygląda jeszcze gorzej, jeśli spojrzy się na nią przez pryzmat kolejnych lat. Już w następnym roku do tych szkół dojdą nowi uczniowie. W roku 2019 wszyscy uczniowie wygaszanych gimnazjów wyszkowskich trafią do zreformowanych szkół. Jednocześnie cały czas będzie prowadzony normalny nabór uczniów do klas pierwszych. 
Rodzi to szereg obaw i pytań istotnych z punktu widzenia dobra dziecka. Te pytania zapewne stawiać będą ich rodzice, dziadkowie i krewni. Czy zwiększona liczba dzieci w dwóch mających pozostać szkołach nie wymusi pracy tych szkół na dwie zmiany? Liczby są nieubłagane i mówią, że tak. Minister edukacji Anna Zalewska, w programie „Jeden na Jeden” w TVN24, zaznaczyła, że w żadnym kraju europejskim nie ma dwuzmianowości i nie taki też jest cel reformy w Polsce. Z tego może wynikać, że uczniom w Wyszkowie, Włodarze Miasta nie chcą stworzyć warunków do nauki na poziomie europejskim. Chcą upchnąć dzieci w dwóch budynkach, a trzeci – jako szkołę – zamknąć.  Protestujemy przeciwko takiemu przyjęciu wartości, żeby dobro dzieci, uczniów i rodziców przegrało z rachunkiem ekonomicznym gminy. Doraźnie z pewnością likwidacja szkoły w centrum Wyszkowa  i sprzedaż atrakcyjnej działki przyniesie finansową korzyść Gminie. Ale co będzie za kilka lat, kiedy dzieci zacznie przybywać? Przecież trzeba będzie uruchomić dodatkową placówkę, czyli pobudować nową szkołę. To przecież rodzi dużo większe koszty niż utrzymanie obecnego budynku szkoły, nawet w niepełnym wykorzystaniu jego pojemności przez pewien okres przejściowy. Skoro koszt budowy nowego przedszkola, jaki ponosi nasze miasto, wynosi 5,7 mln zł, to można założyć, że budowa szkoły  z większą ilością sal dydaktycznych może kosztować ponad 20 mln zł.
Nie można zapominać, że budynek likwidowanej szkoły ma doskonałą, przez lata udoskonalaną bazę dydaktyczną. W obecnym  Gimnazjum nr 2 mamy najlepiej wyposażoną, nowoczesną – gminną – pracownię fizyczną, sale terminalowo-internetowe, pracownie przedmiotowe wyposażone  w pomoce dydaktyczne oraz szatnię (nie wszystkie szkoły ją posiadają). Obok szkoły działa wybudowany ze środków unijnych kompleks „Orlik”, funkcjonuje świetlica  i biblioteka. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną. Likwidacja szkoły  oznacza utratę tego cennego zaplecza, bez możliwości jego pełnowartościowego wykorzystania przez inne placówki.
Od 33 lat w zmodernizowanym budynku przy ul. Sowińskiego 55  funkcjonuje szkoła pozytywnie postrzegana i oceniana przez uczniów, rodziców, władze miasta, środowisko lokalne  i inne instytucje. 
Dlatego rodzą się kolejne pytania. Czy kadra pedagogiczna w pozostałych szkołach, w obecnej liczbie pracujących tam nauczycieli, jest w stanie nauczać w zwiększonej ilości godzin, przy zwiększonej ilości uczniów? Jeśli nawet jest w stanie to zrobić, to zapewne przy konieczności wykorzystania dużej ilości godzin nadliczbowych. Czy jest to sprawiedliwe w sytuacji jednoczesnego zwalniania kadry pedagogicznej naszej  szkoły? 
Według zapewnień MEN likwidacja gimnazjów ma się odbyć w sposób gwarantujący zatrudnienie dla pracujących w nich nauczycieli. Likwidacja szkoły w budynku, który przez 33 lata zajmowała, byłaby zaprzeczeniem tego założenia i, wbrew intencjom ministerstwa, oznaczać będzie także zwolnienie nas z  pracy. Jaki jest koszt finansowy i społeczny utraty pracy przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną? W jaki sposób zmieni to w Gminie Wyszków statystykę dotyczącą bezrobocia? Jaki będzie koszt przekwalifikowania bezrobotnego nauczyciela? Ministerstwo edukacji wskazuje również na pięcioletni okres przejściowy. My jesteśmy w stanie zacisnąć pasa i w tym czasie pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, uzupełniać etaty w innych placówkach, wierząc, że w budynku,  w którym obecnie funkcjonuje Gimnazjum nr 2, od 1 września 2017 roku znów po 18 latach rozpocznie działalność  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte.
Nasza determinacja z każdym dniem, z każdą nową wiadomością płynącą od minister edukacji i od władz gminy, rośnie. W lipcu skierowaliśmy nasze obawy do przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Piórkowskiej. W sierpniu podzieliliśmy się nimi również, szukając wsparcia i pomocy, z posłami i nauczycielskimi związkami zawodowymi. Na tym nie poprzestaniemy. 
 
Głośno mówimy:   
  • NIE - PRZECIW  LIKWIDACJI SZKOŁY W BUDYNKU PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 55
  • TAK -  ZA PRZYWRÓCENIEM W BUDUNKU SZKOŁY PRZY UL.SOWIŃSKIEGO 55  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
Oczekujemy dobrej woli  Organu Prowadzącego w rozwiązaniu rodzącego się konfliktu.
Liczymy na wsparcie Rodziców, ale też całej Społeczności naszego miasta, dla których dobro naszych dzieci i wnuków jest wartością.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.