Czy dzieci mają obowiązek opieki nad rodzicami?

Wydarzenia

Czy dzieci mają obowiązek opieki nad rodzicami?

15.10.2021
autor: materiał zewnętrzny
Dzieci zwykle opiekują się na starość swoimi rodzicami. Jeżeli więzi rodzinne są silne, a atmosfera w rodzinie normalna – wówczas takie zachowanie wynika z poczucia obowiązku moralnego oraz przywiązania i uczuć do rodziców. Bywa jednak tak, że tylko jedno z dzieci poczuwa się do tego obowiązku. Czy zatem pozostałe rodzeństwo na równi powinno wspierać potrzebujących rodziców? Czy da się do takiej opieki zmusić pozostałych bliskich? Okazuje się, że prawo nakłada pewne obowiązki na dzieci starszych, potrzebujących rodziców, jednak ich egzekwowanie wcale nie jest takie oczywiste.
 

Obowiązek opieki – czy istnieje?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice i dzieci są zobowiązani wzajemnie się wspierać. Wsparcie to można i należy rozumieć jako np. pomoc materialną i psychiczną w chorobie, cierpieniu; pomoc intelektualną w codziennych sprawach i przy podejmowaniu decyzji; pomoc fizyczną w różnych potrzebach. Zasadniczo takie kwestie powinny być bezinteresowne i wynikać z zasad współżycia społecznego.
Jak widać, przepisy jasno określają obowiązek opieki dzieci nad potrzebującymi rodzicami. Co jednak ważne, za brak wypełniania tych obowiązków nie ma żadnych kar. Mówiąc wprost: nie da się zmusić dzieci do podejmowania w równym stopniu opieki nad rodzicami. O nakazach prawnych mówimy dopiero, gdy w grę wejdzie obowiązek alimentacyjny.

Warto przeczytać: https://www.eporady24.pl/rowny_obowiazek_opieki_dzieci_nad_rodzicami,pytania,3,20,799.html
 

Alimenty dla potrzebujących rodziców

Jak już wspomniano, do wsparcia i opieki nie da się zmusić. Jeżeli jednak rodzic/rodzice przebywają w niedostatku, mogą pozwać swoje dzieci o alimenty. Ze stanem niedostatku mamy do czynienia, gdy osoby nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych usprawiedliwionych potrzeb. Chodzi m.in. utrzymanie mieszkania, zakup pożywienia i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych. Wówczas pojawia się obowiązek z art. 129 § 1: „obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi”.
Pozew o alimenty rodzic (rodzice) muszą złożyć do sądu. Po zbadaniu sprawy zwykle sąd nakłada alimenty na dzieci. Od tych nie można już bezkarnie się uchylić. Zgodnie bowiem z art. 209 § 1 Kodeksu karnego: „kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
 

Brak opieki dziećmi nad rodzicami

Gdy w rodzinie panuje tzw. znieczulica i rodzice nie mogą liczyć na pomoc swoich dzieci, często decydują się na pewne kroki prawne. Są one odpowiedzią na brak szacunku i opieki ze strony własnych dzieci.
Zaliczamy do takich interwencji przede wszystkim wydziedziczenie. Prowadzi ono do pozbawienia dzieci spadku po swoich rodzicach. Wiąże się to z brakiem poszanowania dla seniorów i udzielania im potrzebnej pomocy. Niegodnego potomka można pominąć w testamencie (wtedy ma prawo do zachowku) lub starać się go całkowicie pozbawić dziedziczenia. Wydziedziczenie może być dokonane tylko w testamencie i wyłącznie z przyczyn wskazanych w art. 1008 Kodeksu cywilnego. Może ono zatem nastąpić, gdy uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Bibliografia:

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość