ZABRODZIE: Składamy wniosek z największym smutkiem (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Składamy wniosek z największym smutkiem (foto)

08.08.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Nie maleją protesty mieszkańców w sprawie zgody na wydobywanie piasku z wału wydmowego w Anastazewie. Społeczny Komitet Mieszkańców i Działkowiczów „Zdrowy klimat” z Mostówki oraz Oddział Wyszkowski Ligi Ochrony Przyrody (siedziba w Choszczowem) 25 lipca wystąpiły do Starosty Powiatu Wyszkowskiego oraz do Wójta Gminy Zabrodzie o stwierdzenie nieważności ich decyzji dotyczącej wydobywania piasku ze złoża ANASTAZEW.
Przypomnijmy, że połowie grudnia ub. roku Starosta Powiatu Wyszkowskiego, mając m.in. decyzję Wójta o środowiskowych uwarunkowaniach, udzielił właścicielce działek koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ANASTAZEW. Do wydobycia jest ok. 58 tys. ton piasku. Koncesja obowiązuje 10 lat. W końcu czerwca br. właścicielka rozpoczęła wydobywanie piasku. Na razie prace są wstrzymane z powodu braku drogi do wywozu urobku.
We wniosku społeczników do starosty i wójta czytamy: My, członkowie Społecznego Komitety „Zdrowy Klimat” , Oddziału Wyszkowskiego Ligi Ochrony Przyrody, mieszkańcy i działkowicze miejscowości Anastazew, Mostówka i Choszczowe, podpisani na liście integralnej z wnioskiem, wnosimy o zatrzymanie odkrywkowej eksploatacji kopaliny (…) ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych (…) położonych w miejscowości Anastazew (na zalesionej wydmie przekształconej w 2014 r. z terenu leśnego na teren rolny) wraz ze stwierdzeniem nieważności decyzji Powiatu Wyszkowskiego oraz decyzji Wójta Gminy Zabrodzie.
Składamy nasz wniosek z największym smutkiem, bowiem dotyczy powszechnie cenionej osoby za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody i społeczną, począwszy od Komitetu „Nasza Mostówka” po protest przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej.
Swój wniosek skarżący uzasadniają w 13 punktach. 
Przypominają, że w 1994 r. Gmina Zabrodzie uchwałą utworzyła strefę ochrony ekologicznej. Zapisano tam: „Na wydmowych terenach leśnych, określonych na planie jako tereny lasów glebochłonnych, niedopuszczalne jest dokonywanie eksploatacji piasku i innych surowców mineralnych, prowadzenie gospodarczej działalności leśnej, a zwłaszcza wyrębu drzew”. 
Zaznaczają, że dzięki wydmom porośniętym lasami Mostówka posiada uzdrowiskowy suchy klimat, że wzmiankowany teren ma podstawowe znaczenie dla rekreacji – wokół wydmy przebiegają szlaki biegowe, turystyczne i narciarskie. Przebiegające przez wydmy dukty leśne mają zakaz wjazdu pojazdów spalinowych. Ich zdaniem precedens wydania koncesji na wydobycie piasku ze złoża ANASTAZEW stanowi zagrożenie zniszczenia wszystkich wydm w Mostówce (tu złoże piasków kwarcowych zajmuje 50,7 ha). 
Nie zgadzają się z twierdzeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, że na obszarze opracowania nie odnotowano gatunków roślin objętych ochroną. „Zalesioną wydmę z borem suchym porastały np. suche wrzosowiska, murawy napiaskowe (podlegające ochronie siedliskowej Natura 2000). Kompleks zalesionych wydm Mostówka nie został przez nas poddany opracowaniu przyrodniczemu ze względu na koszty. Zwałka wierzchniej warstwy roślinności, humusu, darniny i ziemi z działek została dokonana w okresie lęgowym po 20 maja 2017 r., podczas gdy od 1 marca do 15 października nie można niszczyć miejsc gniazdowania ptaków” - piszą.
Teraz społecznicy czekają na odpowiedź Wójta i Starosty.
Wniosek o natychmiastowe zatrzymanie prac odkrywkowych (usuwanie wierzchniej warstwy ziemi w okresie lęgowym) nwystosowała do Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska radna Maria Podolak. Ta uznała, że nie jest właściwym organem w tej sprawie i przekazała pismo do Wójta Gminy Zabrodzie.
- Będziemy przeprowadzać kontrolę w tej sprawie, wynika to z ustawy Prawo ochrony środowiska – informuje kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Getka.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość