ZABRODZIE: Plany gminy na 2021 rok

Powiat

ZABRODZIE: Plany gminy na 2021 rok

19.01.2021
autor: Elżbieta Szczuka
W przedostatni dzień starego roku radni jednomyślnie uchwalili budżet gminy na 2021 rok. Po stronie dochodów został skalkulowany na 34,4 mln zł, po stronie wydatków na 38,9 mln zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 8,5 mln zł.
 
Projekt budżetu na 2021 rok omówiła skarbnik Wiesława Dąbrowska. Pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały budżetowej wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Dochody gminy zaplanowano na 34.421.878 zł, z tego majątkowe na 2 mln zł. Wydatki zaplanowano na 38.921.878 zł, z tego wydatki majątkowe na 8.502.500 zł, co stanowi 21,85% ogółu wydatków. Deficyt ustalono na 4,5 mln zł.
Z wydatków bieżących na funkcjonowanie administracji publicznej przewidziano 3.034.857 zł, dwóch jednostek OSP – 165.048 zł, na oświatę i wychowanie – 10.383.177 zł, na pomoc społeczną – 1.319.857 zł, na świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) – 7.908.000 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych – 383.000 zł, oświetlenie uliczne – 211.000 zł, funkcjonowanie stacji uzdatniania wody – 358.872 zł, funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków – 288.832 zł. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 516.490 zł. 
Jeśli idzie o wydatki inwestycyjne, to priorytetem na najbliższe lata jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. W tym roku za 8,5 mln zł mają być kontynuowane poniższe zadania.
 
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne: modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – 2.897.167 zł. Budowa sieci wodociągowej: w Młynarzach i Słopsku – 1.222.950 zł, w Wysychach (ulice Spacerowa, Wrzosowa, Jeżynowa) oraz Dębinki ul. Jeżynowa – 320.086 zł, w Adelinie, Gaju, Dębinkach i Kicinach – 382.138 zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mostówce (ul. Kolejowa i Modrzewiowa) – 680.043 zł; w Mostówce (ul. Zaciszna, bez nazwy i Piwna) – 926.616 zł, budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Obrębie – 500.000 zł. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.466 zł, 

Inwestycje drogowe: budowa progu zwalniającego na ul. Kolejowej w Mostówce – 10.000 zł, budowa chodnika w Zabrodziu ul. Starowiejska – 45.268 zł; budowa dróg gminnych w: Choszczowem – 53.400 zł, Mościskach – 10.000 zł, Mostówce – 15.000 zł, Mostówce i Lucynowie –  20.000 zł; budowa drogi w Młynarzach – 20.000 zł; przebudowa dróg gminnych w: Płatkowie – 80.000 zł, Lipinach – 15.000 zł, Podgaci etap II – 50.000 zł; rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny – 210.000 zł, drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy – 100 tys. zł, rozbudowa drogi gminnej w Słopsku – 20.000 zł, drogi gminnej w Gaju – 15 tys. zł. Zakup gruntów pod drogi gminne – 10.000 zł.

Inwestycje oświatowe: modernizacja sali lekcyjnej w budynku szkoły przy ul. Reymonta – 40.000 zł, rozbudowa budynku SP w Dębinkach – 500.000 zł, modernizacja budynku ZS-P w Zabrodziu – 40 000 zł 

Oświetlenie dróg: uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Anastazewie – 10.000 zł, w Basinowie – 10.000 zł, w Lipinach – 18.000 zł, w Mostówce – 19.222 zł, w Niegowie - 28 000 zł, w Wysychach – 11 000 zł, w Słopsku - 28 367 zł, w Zazdrości – 9.990 zł, projekt i uzupełnienie oświetlenia w Dębinkach – 7.100 zł, budowa oświetlenia w Mościskach – 3.810 zł

Place zabaw: zagospodarowanie placu w Dębinkach – 15.191 zł, uzupełnienie zagospodarowania placów w: Przykorach – 5.000 zł, Obrębie – 23.263 zł, Choszczowem – 19.642 zł, Niegowie – 9.820 zł

Na zakup mikrobusu 9-miejscowego, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, przeznaczono 81.000 zł. 
- Dziękuję za podjęcie uchwał, szczególnie tych budżetowych – na koniec sesji głos zabrał wójt Krzysztof Jezierski. – Końcówka roku była dla nas dosyć szczęśliwa, udało się pozyskać po 2 mln zł dofinansowania z dwóch różnych źródeł. W sumie 4 mln zł na inwestycje, które dotyczą wszystkich mieszkańców. Duża część tych środków będzie przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowej. Chcemy zacząć budowę nowej, mniejszej stacji uzdatniania wody, która zwiększy nasze bezpieczeństwo w zakresie dostawy wody dla mieszkańców. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość