SOMIANKA: Konkurs na dyrektora szkoły w Somiance

Powiat

SOMIANKA: Konkurs na dyrektora szkoły w Somiance

03.09.2019
autor: opr. EB
Wójt zarządzeniem 27 sierpnia ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez wójta. Oferty kandydaci mogą składać do 11 września. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu p.o. dyrektor jest Jolanta Wykowska, która była dyrektorem przedszkola „Słoneczko” w Somiance.
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze m.in. w publicznej szkole podstawowej. 
Kandydatem na stanowisko dyrektora szkoły m.in. może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, posiadający wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, osoba, posiadająca co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, z co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej. 
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance dostępne jest na: 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance” do 11 września 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Somiance (Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka). 
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Somiance. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Somianka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni przed terminem konkursu. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość