RZĄŚNIK: Skarga bezzasadna

Powiat

RZĄŚNIK: Skarga bezzasadna

23.03.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Rada Gminy 28 lutego przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta. Uznała w niej skargę Andrzeja Skalika z dnia 21 grudnia 2017 r. na Wójta Gminy dotyczącą nienależytego wykonania remontu drogi Bielino-Rogóźno w zakresie przebudowy przepustu w miejscowości Rogoźno za bezzasadną. Sprawę badała Komisja Rewizyjna. 
 
W uzasadnieniu uchwały napisano: „Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją projektową i sytuacją na terenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rogóźno. (...) stwierdziła, na podstawie dokumentacji przetargowej, iż przebudowa prowadzona była w dwóch etapach. W I etapie wykonano drogę na odcinku 1050 mb (w 2007 r.) od strony Bielina. W II etapie wykonano odcinek o dł. 818 mb o szer. 5 mb (w 2009 r.). (...) w dokumentacji technicznej na trasie zaplanowano poszerzenie lewej strony istniejącego przepustu drogowego na kilometrażu od 1+830,23 km do 1848,77 o 2,5 m.
Ww. dokumentacja techniczna sporządzona została w 2004 r. Zamawiający, ogłaszając postępowanie przetargowe w 2009 r., zaktualizował przedmiar robót i kosztorys inwestorski, które nie obejmowały swoim zakresem zaplanowanego w dokumentacji projektowej poszerzenia przepustu
Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, z udziałem skarżącego, pomiary wskazały 6,20 m szerokości, a nie, jak wskazał skarżący w swoim piśmie, 4,70 m.
Odnosząc się do zarzutu skarżącego, dotyczącego przebiegu granic drogi, należy stwierdzić, że każdy właściciel nieruchomości w przypadku kwestionowania jej granic ma prawo do ustalenia przebiegu granic przez uprawnionego geodetę. 
W dniu 14.02.2018 r. Gmina Rząśnik wystąpiła do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kratograficznej w Wyszkowie o udzielenie informacji dotyczącej wyznaczenia punktów granicznych w obrębie działki nr ewidencyjny 120/3 w obrębie Rogóźno.
Z uwagi zatem na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze Rada Gminy Rząśnik uznaje skargę za bezzasadną”
O sprawie pisaliśmy w Nowym Wyszkowiaku, w numerach 32/2017 i 40/2017.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość