RZĄŚNIK: Pandemia zbiera żniwo

Powiat

RZĄŚNIK: Pandemia zbiera żniwo

09.04.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Radni zapoznali się ze sprawozdaniami, które przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Kujawa. – Niepokojące jest, że czas pandemii  to czas zwiększania się przemocy – zauważyła. 
 
- Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał były szczegółowo analizowane i omawiane na poszczególnych komisjach – poinformował na sesji 25 marca przewodniczący rady Tadeusz Gołębiewski
Istotne informacje ze sprawozdania z działalności GOPS w 2020 r. przedstawiła kier. Agata Kujawa. Budżet GOPS zamknął się kwotą 14.954.363 zł, z czego większość stanowiły środki na świadczenia wychowawcze i rodzinne (w tym 500+) – 13.608.437 zł. Wydatki na dzieci w rodzinach zastępczych to 57.162 zł, na osoby w DPS-ach – 43.722 zł, w schroniskach – 20.856 zł. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 796.442 zł
Pani kierownik przedstawiła też sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. W ramach pieczy zastępczej dzieci przebywały w 10 w rodzinach zastępczych (obecnie jest ich więcej, więc będą większe wydatki). Asystent rodziny pracował z 8 rodzinami (w tym roku doszło już kilka rodzin). 

Większa przemoc w czasie pandemii

Ze sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  za 2020 rok wynika, że nie był to łatwy czas.
- Niepokojące jest, że czas pandemii to czas zwiększania się przemocy, jest jej coraz więcej. Po roku pandemii widzimy te negatywne skutki. Coraz więcej Niebieskich Kart (kontynuowanych 6, zgłoszonych w 2020 r. – 28). Pandemia zbiera żniwo. Więcej też jest alkoholu – zauważyła pani kierownik. 
Dotknięte przemocą w rodzinie były 23 kobiety: 6 – w wieku do 18 roku życia, 15 – w wieku 18-67 lat, 2 – powyżej 67 lat. Także 8 mężczyzn doświadczało przemocy: 1 – w wieku do 18 lat, 3 – w wieku 18-67 lat, 4 – powyżej 67 lat. Osoby wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc to: 5 kobiet w wieku 18-67 lat i 23 mężczyzn: 21 – w wieku 18-67 lat 
oraz 2 – powyżej 67 lat. 
Zespół Interdyscyplinarny w 2020 r. zakończył 28 Niebieskich Kart: 10 – „na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu działania” oraz 18 – „na skutek braku zasadności podejmowanych działań”.  

Znaczne środki zostały

Ze względu na pandemię koronawirusa nie wykorzystano w pełni środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z zaplanowanych na ten cel 84.097 zł wydatkowano 51.260 zł. 
- Znaczne środki nam zostały (one przechodzą na kolejny rok) ze względu na to, że szkoły były zamknięte, a gros wydatków stanowi profilaktyka realizowana w szkołach, warsztaty różnego rodzaju – wyjaśniła Agata Kujawa. – Prowadzone kampanie nie są tak kosztowne, to płyty, książki, które udostępniamy rodzicom, szkołom, przez szkoły dzieciom. 
- Mało było warsztatów w zeszłym roku – dodała. 
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość