RZĄŚNIK: Nie będzie farmy fotowoltaicznej na terenie bagien Pulwy

Powiat

RZĄŚNIK: Nie będzie farmy fotowoltaicznej na terenie bagien Pulwy

28.02.2024
autor:
Ze względów środowiskowych firma, która zamierzała budować farmę fotowoltaiczną na terenie bagna Pulwy, zrezygnowała z planów.
 
O wniosku, jaki w tej sprawie wpłynął do Urzędu Gminy informowaliśmy jesienią 2022 r. Przypomnijmy, że do urzędu wpłynęły wówczas dwa wnioski w sprawie budowy farm fotowoltaicznych. Na terenie gminy Rząśnik nie ma jednak obszarów, na których tego typu inwestycje byłyby dozwolone. Jeden wnioskodawca od razu otrzymał decyzję odmowną. Drugi wniosek dotyczył zmiany obecnie rolnego terenu, który wchodzi w skład popularnych i cennych przyrodniczo bagien Pulwy w okolicy Porządzia. - Na pewno będą protesty z tego tytułu, bo to obszar chroniony. Moim zdaniem taka farma na takich terenach jest co najmniej dyskusyjna - przekonywał wówczas sołtys Konrad Wykowski.
Po długich badaniach środowiskowych firma wycofała się ze swoich planów, o czym czytamy w informacji prasowej wydanej przez wójta Pawła Kołodziejskiego i Ewę Rogalską, kierownik ds. kontraktów i PR firmy ABO Wind Polska.
 
Raport ze szczegółowego monitoringu środowiska i troska o utrzymanie zidentyfikowanych siedlisk gatunków chronionych były podstawą do wycofania 25 stycznia br. przez Spółkę PV Rząśnik (ABO Wind Polska) wniosku o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Władze Gminy Rząśnik deklarują poświęcenie uwagi dobru zidentyfikowanych gatunków chronionych.
W czerwcu 2022 r. do Urzędu Gminy Rząśnik wpłynął wniosek PV Rząśnik – spółki grupy ABO Wind Polska – o zmianę przeznaczenia terenu położonego w obrębie geodezyjnym PGR Rząśnik z funkcji rolniczej na odnawialne źródła energii (OZE).
W przypadku terenów potencjalnie wrażliwych przyrodniczo, należy pamiętać iż poza oficjalnymi procedurami środowiskowymi, nad którymi czuwają organy administracji publicznej, każdy odpowiedzialny Inwestor prowadzi z własnej inicjatywy dodatkowe rozpoznanie terenu pod kątem uwarunkowań środowiskowych. Tak się wydarzyło w przypadku Bagna Pulwy w Rząśniku. Już we wrześniu 2021 Inwestor rozpoczął wstępne rozeznanie i kontynuował monitoring przyrodniczy aż do jesieni 2023 r., uwzględniając pełny cykl aktywności flory i fauny przedmiotowego terenu. Tak długie badania nie są standardem, a jedynie bardzo dobrą praktyką inwestorską.  Inwentaryzacja przyrodnicza obejmowała tereny o łącznej powierzchni ok. 266 ha i została przeprowadzona przez niezależnych ekspertów środowiskowych z firmy Ansee Consulting.
- W ABO Wind najważniejsze jest dla nas zachowanie symbiozy człowiek-przyroda, dlatego planujemy inwestycje na podstawie rzetelnych monitoringów przyrodniczych uwzględniających uwarunkowania siedliskowe, w tym również zmiany historyczne na terenie potencjalnej inwestycji – uzasadniała decyzję o tak szerokich badaniach przyrodniczych Aleksandra Koska, przedstawicielka Inwestora.
Należy pamiętać, że instalacje OZE to także znaczące i stabilne dochody dla budżetu gminy, które pomagają realizować zadania poprawiające jakość życia mieszkańców.
- Chciałbym jednak uspokoić mieszkańców, że finanse, choć istotne, nie są najważniejsze – zapewnia wójt Gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski. - Warunkiem realizacji inwestycji fotowoltaicznej na terenie Bagna Pulwy, która tak rozgrzała dyskusję o ochronie przyrody w naszej gminie, było w pierwszej kolejności pozyskanie informacji z pełnych badań środowiskowych.
W wyniku analiz danych zastanych i informacji terenowych sąsiadujący teren okazał się miejscem gniazdowania, żerowania i/lub odpoczynku dla istotnych gatunków zwierząt, w tym dla ptaków: derkacza, czajki i kulika wielkiego. Obserwacje wykazały również obecność chronionych gatunków roślin, takich jak kukułka krwista, kukułka szerokolistna i jaskier wielki.
Inwestycje farm fotowoltaicznych posiadają także atuty jak np. zapobiegają osuszaniu gruntu i dają zacienienie niektórym gatunkom roślin i zwierząt, mogą także wpływać na poprawę bioróżnorodności terenów rolniczych. W przypadku Bagna Pulwy szczegółowa analiza  środowiskowo-gruntowa wykazała iż jest to wyjątkowy obszar siedlisk gatunków chronionych i jakakolwiek działalność człowieka mogłaby zaburzyć już pogarszającą się równowagę środowiska.
- Jeśli nasze działania mogłyby przyczynić się do zmniejszenia liczby siedlisk gatunków chronionych, to ABO Wind nie będzie ingerować w przyrodę, której ochrona jest wartością dla naszej firmy i priorytetem dla pracowników zaangażowanych w rozwój naszych projektów – dodaje Aleksandra Koska, dyrektor zarządzająca ABO Wind Polska.
Działaniem koniecznym dla władz Gminy Rząśnik będzie dalsze monitorowanie istniejących trwałych użytków zielonych stanowiących siedlisko gatunków chronionych.
- Na pewno zapoznamy się z wynikami prac udostępnionymi przez inwestora i podejmiemy stosowne działania zabezpieczające najcenniejsze środowiskowo tereny naszej Gminy – deklaruje wójt.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość