RZĄŚNIK: Mniej Niebieskich Kart

Powiat

RZĄŚNIK: Mniej Niebieskich Kart

10.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 29 grudnia przyjęli Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie na lata 2017-2021. Należy zauważyć, że od 2014 roku liczba Niebieskich Kart zmniejsza się.
Oprócz opracowania programu do zadań gminy w tym temacie należy także: prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
Zadania programu będą realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej mogą być zmieniane i udoskonalane. 
Z analizy problemów społecznych na terenie gminy, którą zamieszkuje  6991  osób (stan na 08.12.2016 r.), wynika, że problem przemocy w rodzinie istnieje. W ujawnionych przypadkach przemocy w rodzinie lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy, prowadzona jest tzw., procedura Niebieskiej Karty. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Liczba Niebieskich Kart od 2012 do 2014 r. rosła i od tego roku zaczęła spadać.  
Poniżej wykres przedstawiający liczbę założonych Niebieskich Kart w latach 2012-2016
Większości zjawisk przemocy w rodzinach towarzyszy nadużywanie alkoholu przez  członków rodzin. W 2016r. przeprowadzono rozmowę motywującą do podjęcia leczenia z 11 osobami.  Dwa wnioski zostały skierowane do sądu o nałożenie obowiązku podjęcia przymusowego leczenia. Z usług punktu konsultacyjnego w Rząśniku skorzystało 18 osób uzależnionych (udzielono im 28 porad) oraz 12 osób współuzależnionych (udzielono 12 porad).
Na terenie gminy w 2016 r. policja uczestniczyła w 89 interwencjach domowych z nadużyciem alkoholu, w wyniku czego założono 3 Niebieskie Karty. Pod wpływem alkoholu zostało popełnionych w ruchu drogowym 20 wykroczeń, 4 wykroczenia przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu, 25 zatrzymanych przez policję zawieziono do policyjnej izby wytrzeźwień.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość