RZĄŚNIK: Konkurs na upowszechnianie sportu

Powiat

RZĄŚNIK: Konkurs na upowszechnianie sportu

18.01.2021
autor: Elżbieta Borzymek, fot. MJK
12 stycznia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Na realizację zadania gmina zaplanowała 80 tys. zł.
 
Celem konkursu jest przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Dotacja może być przyznana jednemu lub kilku podmiotom, które czas na realizację zadnia mają do 15 grudnia 2021 r. Oferty można składać do 2 lutego do godz. 16 w sekretariacie urzędu gminy. 
Informacji udziela zastępca wójta Paweł Abramczyk (tel. 29 59 29 262) 

Zgłoszenia do komisji konkursowej

Do 2 lutego można zgłaszać kandydatów do komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. 
 
W skład komisji wchodzi 6 osób: 
- przewodniczący komisji,
- do 2 przedstawicieli Urzędu Gminy,
- do 3 osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
 
Do prac w komisji przewodniczący może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której konkurs dotyczy. 
W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.
Komisję konkursową powołuje wójt. Udział w jej pracach jest nieodpłatny, nie przysługuje członkom komisji zwrot kosztów podróży.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy do 2 lutego (wtorek) do godz. 16.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość