RZĄŚNIK: Jakie plany na 2021 rok?

Powiat

RZĄŚNIK: Jakie plany na 2021 rok?

18.12.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Plany finansowe gminy na rok 2021 krótko przedstawiła radnym na sesji 17 grudnia skarbnik gminy Bożena Koch. Na inwestycje planuje się 3.868.904 zł.
 
Pani skarbnik poinformowała, że projekt budżetu na rok 2021 został przesłany radnym, omówiony na komisjach, uzyskał pozytywną opinię RIO. Dochody gminy planowane są w wys. 37.505.254 zł. – Są to tylko dochody bieżące – zaznaczyła Bożena Koch. –Majątkowych w tej chwili na rok 2021 nie planujemy, co nie znaczy, że nie będziemy takich dochodów w ciągu roku uzyskiwali 
Znaczące pozycje wśród dochodów stanowią: podatek od osób fizycznych 5.438.488 zł, od osób prawnych 10.000 zł, subwencje 12.159.062 zł, dotacje 13.752.104 zł, pozostałe –6.145.600 zł (głównie dochody własne gminy, w tym podatki i opłaty lokalne).
Wydatki planowane są na kwotę 40.900.931 zł, w tym bieżące – 37.032.026 zł, majątkowe – 3.868.904 zł
 
Planowane inwestycje (wydatki majątkowe):
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Ochudnie,
 • remont nawierzchni drogi gminnej w Grodzicznie,
 • powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych w Starym Lubiel i drogi  Rząśnik-Wincentowo,
 • przebudowa drogi w Nurach,
 • utwardzenie pobocza z natryskiem – Wólka-Folwark,
 • adaptacja części pomieszczeń dawnego ośrodka zdrowia na Gminny Punkt Rehabilitacji
 • dotacje dla mieszkańców gminy na inwestycje służące ochronie powietrza, podobnie jak w tym roku, na fotowoltaikę, pompy ciepła (200 tys. zł)

z funduszu sołeckiego:
 • projekt techniczny na przebudowę drogi w Plewicy,  
 • zakup i montaż wiat przystankowych w Ochudnie i Wielątkach-Folwarku, 
 • wymiana nawierzchni na placu zabaw przy szkole w Porządziu, 
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi, 
 • remont świetlicy wiejskiej w Komorowie, Wólce Lubielskiej, 
 • wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ochudnie, 
 • adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenne w świetlicy w Dąbrowie,  
 • zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Grodzicznie, Rogóźnie i Starym Lubielu, 
 • plac zabaw w Wielątkach.

Zaplanowano deficyt na 2021 r. w wys. 3.395.677 zł, będzie pokryty z pożyczek i kredytów.
- Nasz dług na koniec roku 2020 zamknie się kwotą 6.036.000 zł – podsumowałą pani skarbnik.  – Planowany dług na koniec 2021 r. zamknąłby się kwotą  9.131.677 zł. 
Do roku 2029 gmina planuje spłacić zaciągnięte kredyty i pożyczki.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.