BRAŃSZCZYK: Strategia - Jest szansą dla rozwoju gminy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Strategia - Jest szansą dla rozwoju gminy

12.04.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Strategię Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 radni przyjęli jednogłośnie na sesji 31 marca. – Strategia jest podstawowym dokumentem określającym pożądane kierunki rozwoju gminy. Nie jest dokumentem obligatoryjnym, nie stanowi również prawa miejscowego. Jednak z chwilą uchwalenia przez Radę Gminy Brańszczyk będzie stanowić podstawę do działań w zakresie programowania rozwoju – zaznaczyła sekretarz gminy Beata Wójcik. 
 
Poprzednia strategia na lata 2015-2020 przestała obowiązywać 1 stycznia br. W przygotowanie projektu nowej strategii zostali włączeni mieszkańcy i przedstawiciele różnych środowisk.
Konsultacje w sprawie nowej strategii przeprowadzane były dwukrotnie, przed i po oddaniu projektu. Ich celem było włączenie mieszkańców w podejmowanie istotnych, długoterminowych decyzji. 
Ankiety wypełniły, ze względu na pandemię zdalnie, w okresie wrzesień- październik 72 osoby (ponad 1% mieszkańców gminy). Najliczniej wypowiadali się mieszkańcy w wieku 36-45 lat, następnie 26-35 lat, najmniej było osób powyżej 65 lat. Największy odsetek wśród ankietowanych stanowili mieszkańcy sołectw Brańszczyk i Nowa Wieś. Wyrażone w ankietach opinie zostały zawarte w celach strategicznych.
Imienne konsultacje projektu, w formie pisemnej lub elektronicznej, odbywały się od 16 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r.
Projekt strategii został rozesłany elektronicznie do sołtysów i sąsiednich gmin (Wyszków, Rząśnik, Długosiodło, Ostrów Maz., Brok, Sadowne, Łochów)). Do urzędu gminy w terminie (było na to 21 dni) wpłynęło 5 formularzy konsultacji; 43 propozycje i uwagi. Zasadne propozycje zostały wprowadzone do strategii. 
Projekt strategii uzyskał wszystkie wymagane, pozytywne, opinie, co oznacza, że spełnia wymogi ustawowe
- Obecna strategia różni się od tworzonych uprzednio – zaznaczyła pani sekretarz.  Obejmuje 4 sfery (gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, środowisko - EB), gospodarcza nie stanowi jej najważniejszej części, jak w poprzedniej. 
Formułuje 4 cele strategiczne (rozwój społeczno-gospodarczy na terenie gminy, rozwój polityki przestrzennej, poprawa jakości życia mieszkańców, dbałość o środowisko), cele operacyjne i zadania.
Wykonawcą dokumentu jest Oficyna Profilaktyczna z Krakowa, która zrobiła to zgodnie z nowymi przepisami. – Strategia musi mieć określony kształt oraz posiadać określone rozdziały i zapisy – podkreśliła Beata Wójcik.
Na wspólnym posiedzeniu, 
29 marca, komisje stałe rady gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Wójt Wiesław Przybylski, na sesji 31 marca, podziękował wszystkim, którzy włączyli się w opracowywanie strategii. – Jest inaczej ukierunkowana, idzie zgodnie z duchem czasu, jest akcent na ochronę środowiska, rozwój przestrzeni społecznej – dodał. – Prosiłbym wszystkich o pomoc w jej realizacji, bo jest szansą dla rozwoju naszej gminy.
Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali za przyjęciem strategii na lata 2021-2025.
Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, zawierającym zespół działań, których celem jest zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy, infrastrukturalny, ekologiczny i przestrzenny. Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców. Jest on szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz pozwala na koordynację i hierarchizację działań. Będzie wyznaczał ramy dla planów i programów powstających w gminie podczas jej obowiązywania. Ponadto opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk jest istotne z punktu widzenia możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym pomocowe środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość