BRAŃSZCZYK: Nabór na stanowisko głównej księgowej

Powiat

BRAŃSZCZYK: Nabór na stanowisko głównej księgowej

24.04.2019
autor: Opr. EB
Do 25 kwietnia do godz. 16 można składać oferty w naborze, który ogłosiły Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Dyrektor Gminnej Biblioteki, kandydatów na stanowisko głównego księgowego; praca na pełnym etacie (pół etatu w GDK i pół etatu w GBP). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Kandydat powinien mieć ekonomiczne jednolite studia magisterskie/ ekonomiczne wyższe studia zawodowe/ uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie/ ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, albo średnią, policealną lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości. 
Wymagana jest znajomość podstawowych aktów prawnych tj. ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej. 
Kandydat powinien umieć obsługiwać komputer Microsoft Office: Word, Excel, programy finansowo-księgowe (w tym Płatnika). 
Do zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku wchodzą m.in.: całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych jednostki, sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, bieżąca aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym, sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych, weryfikacja list obecności i rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych, naliczanie i weryfikacja list płac, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, sporządzanie raportów i analiz. 
Wymagane dokumenty to m.in.: CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i numer telefonu, kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Domu Kultury lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Brańszczyku do 25 kwietnia do godz. 16 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Główny Księgowy”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: GDK –  29 679-40-45, GBP – 29 679-40-25.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość