Roczne rozliczenie podatku: jakie ulgi ci przysługują i co zrobić, aby z nich skorzystać?

Od czytelników

Roczne rozliczenie podatku: jakie ulgi ci przysługują i co zrobić, aby z nich skorzystać?

14.03.2023
autor: Urząd Skarbowy w Wyszkowie
W zeznaniu podatkowym PIT za 2022 rok mamy możliwość skorzystania z większej ilości ulg i preferencji podatkowych. Nie każdy jest jednak świadomy, jakie ulgi mu przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać. Pomoc w tym zakresie oferuje e-urząd skarbowy i dostępna w nim usługa Twój e-PIT, która sama podsuwa propozycje ulg oraz pomaga w łatwy sposób przejść przez cały proces składania zeznania podatkowego. Warto też uważnie czytać wyjaśnienia i instrukcje zamieszczone na stronie podatki.gov.pl.
 
ulga prorodzinna, inaczej ulga na dziecko (najbardziej popularna) – możliwość odliczenia od podatku w zależności od ilości dzieci pozostających na wychowaniu:
- 1.112,04 zł na 1 dziecko (ulga limitowana jest przychodem rodzica/opiekuna prawnego: 112.000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samodzielnie wychowująca dziecko albo 56.000 zł w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim)
- 1.112,04 zł na 2 dziecko
- 2.000,04 zł na 3 dziecko
- 2.700 zł na 4 i kolejne dziecko
ulga dla samotnych rodziców – możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenie progu podatkowego. Wspólne zamieszkanie z drugim rodzicem dziecka pozostającym w nieformalnym związku pozbawia ulgi dla samotnego rodzica. Podobnie w przypadku małżonków rozwiedzionych wykonujących opiekę naprzemienną. Ulga nie jest dostępna dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym (PIT-36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
ulga dla młodych - zwolnienie z podatku osób poniżej 26. roku życia, których przychody z umów o pracę, zlecenie, odbywania praktyki absolwenckiej, odbywania stażu uczniowskiego, zasiłku macierzyńskiego i z działalności gospodarczej nie przekroczyły 85.528 zł
ulga dla rodzin 4+ – zwolnienie z podatku przychodu do 85.528 zł osób wychowujących minimum czwórkę dzieci. W ramach tej ulgi każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo do skorzystania ze zwolnienia niezależnie - ma zatem łącznie 2 x 85.528 zł przychodu bez podatku. Dodatkowo, każdy z rodziców ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 zł. Ulga obejmuje przychody: z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego, z działalności gospodarczej. Ulga przysługuje podatnikowi posiadającemu dzieci: małoletnie lub pełnoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku) bądź pełnoletnie, do ukończenia 25. roku życia, które wciąż się uczą lub studiują. Z ulgi można skorzystać w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub przy rocznym zeznaniu podatkowym. Aby skorzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego, należy złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie, dotyczące spełniania warunków do stosowania zwolnienia.
ulga na powrót – zwolnienie z podatku przychodów do 85.528 zł osób, które zdecydowały się powrócić z zagranicy i zamieszkać w Polsce. Wymagane jest, aby powrót do Polski nastąpił jeszcze w 2022 r. Można ją stosować przez cztery kolejne lata.
ulga dla pracujących seniorów – dająca możliwość zwolnienia z podatku kobiet powyżej 60. roku życia lub mężczyzn powyżej 65. roku życia (przy rezygnacji ze świadczenia emerytalnego), których przychody z umów o pracę, zlecenie, zasiłku macierzyńskiego i z działalności gospodarczej nie przekroczyły 85.528 zł.
Kwota 85.528 zł jest wspólnym limitem w ramach ulg: dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót i dla pracujących seniorów. Jeśli więc rodzic lub opiekun prawny korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85.528 zł.
ulga rehabilitacyjna – dająca osobom z niepełnosprawnością lub osobom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością możliwość odliczenia od dochodu wydatków na: leki (miesięczny koszt pomniejszony o 100 zł), zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ułatwienie wykonywania czynności życiowych - używanie samochodu (2.280 zł). Przy czym roczny dochód będącej na utrzymaniu osoby niepełnosprawnej nie mógł przekroczyć w 2022 r. 16.061,28 zł (z określonymi wyłączeniami).
odliczenie darowizn – możliwość odliczenia od dochodu:
- w wysokości do 6% dochodu podatnika – darowizn przeznaczonych na: kształcenie zawodowe, krwiodawstwo, cele kultu religijnego, organizacje pożytku publicznego oraz na odbudowę zabytków
- w wysokości 100% wartości darowizny - przeznaczonych na: walkę z COVID-19, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą oraz darowiznę komputerów przenośnych
ulga termomodernizacyjna – możliwość odliczenia od dochodu maksymalnie 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Nie można skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Jeśli w okresie trzech lat podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek), będzie musiał zwrócić ulgę. Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, można odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.
ulga na Internet – możliwość odliczenia od dochodu przez dwa następujące po sobie lata wydatków na używanie Internetu. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do limitu 760 zł
ulga na związki zawodowe - możliwość odliczenia od dochodu maksymalnie 500 zł z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych
ulga na indywidualne konto emerytalne – możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych lub pobranych składek do maksymalnie 7.106,40 zł lub 10.659,60 zł (dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą)
ulga abolicyjna za pracę zagranicą – możliwość odliczenia od podatku kwoty podatku poza granicami i nie więcej niż 1.360 zł. Ulga przysługuje wyłącznie podatnikowi, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski
ulga na zabytki – możliwość odliczenia od dochodu 50% wydatku, a w przypadku zakupu nieruchomości maksymalnie 500.000 zł. Ulga dotyczy jedynie zabytków zakupionych do końca grudnia 2022 r. Nieruchomości zakupione po 1 stycznia 2023 r. nie dają prawa do skorzystania z ulgi. Odliczyć będzie można już tylko wydatki na ich konserwację, restaurację bądź roboty budowlane. Niewykorzystaną ulgę podatnik może rozliczyć w 6 kolejno następujących po sobie latach podatkowych
ulga na zakup terminala płatniczego i jego obsługę – daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od dochodu maksymalnie 2.500 zł (dla przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej) lub 1.000 zł dla pozostałych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.
ulga na ekspansję – daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, które ponieśli, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne, np. zakup reklamy, uczestnictwo w targach czy przygotowanie strony internetowej. Maksymalnie w roku podatkowym w ramach ulgi można odliczyć 1 mln zł
ulga na prototyp – daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% wydatków związanych z produkcją próbną i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga ta wspiera podatnika na etapie testowania wynalazku - przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej
ulga na robotyzację - daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na robotyzację, czyli roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji. Ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Ulga obejmuje wydatki poniesione w latach 2022–2026. Jeżeli w danym roku przedsiębiorca wykaże stratę albo jego dochód będzie niższy od kwoty przysługującego odliczenia - to z ulgi skorzysta w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzysta lub miał prawo skorzystać z odliczenia
ulga na badania i rozwój - daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, tzw. kosztów kwalifikowanych wskazanych w ustawie o PIT albo ustawie o CIT
ulga na sponsoring – daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.
ulga dla inwestujących w ASI - daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków, jakie ponieśli na nabycie lub objęcie udziałów w ASI lub spółce kapitałowej, w której ASI posiada lub będzie posiadać udziały. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 250.000 zł w roku podatkowym.
 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość