Otwarci na wiedzę – praktyczni w działaniu na rynku pracy

Od czytelników

Otwarci na wiedzę – praktyczni w działaniu na rynku pracy

25.06.2019
autor: Beata Sierzan
Kompetencje kluczowe to te, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem w środowisku lokalnym i globalnym. Są połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji społecznej i zawodowej. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego ZS w Długosiodle podsumowano dwuletni projekt dla uczniów i nauczycieli „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
 
Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, ukształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Obejmował 9 zadań. Między innymi studia podyplomowe i warsztaty dla nauczycieli, aby nabytą wiedzę wykorzystali do przygotowania zajęć dla uczniów, polegających na stymulowaniu ich aktywności poznawczej oraz poszerzaniu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, społecznych, cyfrowych, innowacyjności, przedsiębiorczości i porozumiewania się w różnych językach. Pomogły im w tym pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych (w ZS powstała pracownia matematyczna) i nowoczesne sprzęty, w które szkoły zostały doposażone w ramach projektu.
W projekcie uczestniczyli między innymi 4 uczennice i 6 uczniów z Zespołu Szkół w Długosiodle. Uczniowie brali udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Zwykłe szkolne przedmioty: matematyka, przedsiębiorczość, zamieniły się w eksperymentowanie, doświadczanie, pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, praktyczne wykorzystanie wiedzy w grach i symulacjach, umiejętność wnioskowania. Odbyły się też lekcje wyjazdowe do Centrum Nauki Kopernik i Centrum Pieniądza w Warszawie, pozwalające na praktyczną weryfikację wiedzy. „Otwartość na innowacje - eksperyment w procesie uczenia się, film, gra edukacyjna”, „Umiejętność pracy w grupie”, „Umiejętność autoprezentacji”, „Radzenie sobie ze stresem - trening kreatywności” to niektóre tytuły warsztatów dla uczniów odkrywających ich pasje i zainteresowania. Uczniowie swój zasób wiedzy poszerzali na ćwiczeniach, podwyższali umiejętności korzystania z ICT do celów edukacyjnych i zawodowych. Jednocześnie nabywali umiejętności językowe, aby móc zaistnieć również na europejskim rynku pracy. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i możliwości skutecznego poruszania się na rynku lokalnym i globalnym.
Według analiz rynku pracy, pracodawcy poszukują pracownika z wykształceniem średnim zawodowym, posiadającego cechy osobowościowe związane z przedsiębiorczością oraz umiejętności i kompetencje, a nie tylko wyuczone kwalifikacje. 
Projekt „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” pozwoli jego uczestnikom sprostać wymaganiom rynku pracy. Projekt realizowany w powiecie wyszkowskim przyczyni się do rozwoju społeczeństwa przedsiębiorczego.
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałania 10.01.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość