Przetargi / Obwieszczenia

 • „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wyszków” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia  Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

   
  Szanowni Państwo, 
   
  W lipcu br. Gmina Wyszków pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, na wykonanie inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji na terenie gminy. 
   
  Obowiązek wykonania powyższego opracowania wynika z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pózn. zm.) oraz uchwały nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu.
  Inwentaryzacja, w ramach której Gmina musi pozyskać dane o sposobie ogrzewania każdego budynku, będzie odbywać się od sierpnia do listopada br. 
   
  W związku z tym mieszkańcy mogą się spodziewać wizyty ankieterów, którzy będą zbierać dane z zabudowy jednorodzinnej. Akcja inwentaryzacji jest prowadzona przez firmę ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu - 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4, na podstawie umowy z Gminą Wyszków.
   
  Ankieterzy będą zbierać informacje na temat liczby źródeł ogrzewania, rodzaju i ilości stosowanego paliwa oraz o mocy posiadanych urządzeń. Ponadto ankieterzy będą pozyskiwać informacje odnośnie planowanej zmiany w zakresie posiadanego źródła ciepła, a także informację o ociepleniu budynku i planowanej wymiany pieca w budynku. Ankieterzy będą pracować w terenie zarówno w dni powszednie (w godz. 9.00-20.00), jak i weekendy (10.00-18.00). Ankieta ma charakter anonimowy. Proszę o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji. Ankieterzy są wyposażeni w identyfikatory. W razie jakichkolwiek wątpliwości mieszkańcy mogą dzwonić pod nr 29 743 77 74 lub 789 439 633. 
   
  Ankietę będzie można również wypełnić online lub pobrać ze strony Urzędu, wydrukować i złożyć w biurze, ul. Aleja  Róż 2. 
   
  W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z firmą Atmoterm tel.: 784 439 613 lub o kontakt mailowy: ochrona.srodowiska@wyszkow.pl
   
  Planowana inwentaryzacja  pomoże podjąć właściwe działania w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym pozwoli Gminie na pozyskanie środków niezbędnych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

  Burmistrz Wyszkowa
  Grzegorz Nowosielski
 • Wyszków, dn. 28.07.2020r.
   
  BURMISTRZ  WYSZKOWA
   
  na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony
   
  wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
  przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia:
   
  - nr 2118/1 o pow. 3m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Kolorowej, przeznaczona do sprzedaży,
  - nr 1808/3 o pow. 45m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Willowej, przeznaczona do sprzedaży,
  - część działki nr 4395/8 o pow. 123m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Łącznej, przeznaczona do użyczenia.
 • OGŁOSZENIE
   
  Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informuje,  że planuje wydzierżawić część zabudowanej działki nr 360/24 o pow. ok. 0,52 ha położonej w Brańszczyku gm. Brańszczyk.

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Starostwa Powiatowego  w Wyszkowie przy Al. Róż 2 pok. 22a w terminie do 14 sierpnia 2020 r. 
   
  Starosta Powiatu Wyszkowskiego
  Jerzy Żukowski
Zitcom

Najczęściej komentowane