Wyprawka szkolna

Wydarzenia

Wyprawka szkolna

08.08.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • słabowidzący
 • niesłyszący i słabosłyszący
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
Z dofinansowania będą mogli skorzystać uczniowie:
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Dotyczy to następujących uczniów:
 • klasy II i III szkoły podstawowej
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Wnioski, z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
Kwoty dofinansowania:
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej – do 175 zł
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – do 225 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia – do 390 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum – do 445 zł
MajsterPlus728x240 (powtórzenie)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku