To specyficzne głosowanie (foto)

Wydarzenia

To specyficzne głosowanie (foto)

27.06.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Ten budżet przez ponad 10 miesięcy realizował zarząd powiatu w składzie: Bogdan Pągowski, Adam Mróz, Tadeusz Kuchta, Krystian Pędzich, Bogusław Frąckiewicz, a przez miesiąc zarząd w składzie: Jerzy Żukowski, Leszek Marszał, Teresa Czajkowska, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za 2018 r. przedstawił starosta Jerzy Żukowski.
Dochody zrealizowano w wysokości 95.832.922 zł, co stanowi 100,53 % planu. Dochody własne wyniosły 27.644.779 zł (102,24% planu). W stosunku do 2017 r. dochody własne wzrosły o 2.827.403 zł, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne to 9.396.123 zł (98,98% planu).
Struktura dochodów kształtowała się następująco: dochody własne – 28,85%, dotacje i środki na zadania bieżące – 21,07%, dotacje i środki na zadania inwestycyjne – 9,8%, subwencja ogólna – 40,28%.
Wydatki zrealizowano w kwocie 95.014.934 zł (96,92 % planu), w tym wydatki bieżące 79.471.469 zł (96,55 %), wydatki inwestycyjne 15.543.466 zł (98.86%). W strukturze wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 16,36 % i jest to jeden z wyższych wskaźników realizacji wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w okresie funkcjonowania Powiatu. Wydatki majątkowe sfinansowane zostały dotacjami celowymi z udziałem środków europejskich w kwocie 6.440.159 zł, środkami pozyskanymi w wyniku zawartych umów od innych jednostek samorządu terytorialnego na partycypację w kosztach inwestycji (gminy, Urząd Marszałkowski) w kwocie 2.654.492 zł, dotacją z budżetu państwa – 15.473 zł, dofinansowaniem od Lasów Państwowych i z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 286.000 zł, środkami własnymi – 4.737.342 zł i kredytem – 1.410.000 zł.
Zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10.290.500 zł i jest niższe od zadłużenia na koniec roku 2017 o milion zł, a wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów zmniejszył się o 2,6 punktów procentowych i wynosi 10,74%.
Wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2018 roku wynosi 2,84% przy dopuszczalnym 6,89%.
Realizację budżetu pozytywnieoceniła Regionalna Izba Obrachunkowa.
- Chcę zaznaczyć, że obecny zarząd pracuje od 23 listopada 2018 r. Niewiele mógł z tego budżetu zapracować – wtrącił radny Bogdan Pagowski, poprzedni starosta – a generalnie do końca roku był zajęty wyborami. Dobrze, że starosta tak pozytywnie ocenił pracę poprzedniego zarządu, bo rzeczywiście, za 2018 rok mamy się czym pochwalić. Nie chcę już wracać do szczegółów. To specyficzne głosowanie, bo decydujemy o udzieleniu absolutorium dla obecnego zarządu, a de facto podsumowujemy pracę poprzedniego zarządu. Jako radni PSL będziemy głosować za.
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i udzielili absolutorium zarządowi powiatu za 2018 r.
- Tak to jest, że budżet został wykonany w większości przez poprzedni zarząd, ale cały splendor spada na obecny – zauważył przewodniczący rady Waldemar Sobczak. – Panie starosto, gratuluję.
Starosta Jerzy Żukowski podziękował, także w imieniu poprzedniego zarządu: 
– Myślę, że to się należy obu zarządom.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość