Skarga na działalność burmistrza bezzasadna

Wydarzenia

Skarga na działalność burmistrza bezzasadna

04.11.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Za bezzasadną radni miejscy uznali skargę na działalność Burmistrza Wyszkowa w zakresie marnotrawienia środków, w tym przy budowie ośrodka ćwiczeń przy ul. Szpitalnej oraz nieprawidłowości przy realizacji pomnika Stanisława Wolskiego.
Skarżący w piśmie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie zarzucił marnotrawienie społecznych środków, polegające na budowie ośrodka ćwiczeń oraz nieprawidłowości przy realizacji pomnika Stanisława Wolskiego (pośpiechu i narzucenia jednostronnie procedury, niedostatecznej i niezgodnej z miejscowym prawem konsultacji z szerokim spektrum mieszkańców oraz trybu postępowania w wyłonieniu i realizacji pomnika Stanisława Wolskiego; zabezpieczenie w całości środków z budżetu gminy i w części z 20 milionowego kredytu, jaki gmina zamierza w tym roku zaciągnąć na budowę ww. pomnika; jednostronnego ustalenia projektu pomnika S. Wolskiego). 
- Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego rada miejska uznała swoją właściwość i podjęła procedurę rozpatrzenia skargi. Odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, która zgodnie ze statutem opiniuje skargi – mówiła na październikowej sesji rady miejskiej sekretarz Anna Gołębiewska. -
Procedury projektowe i decyzyjne dotyczące ośrodka ćwiczeń rozpoczęły się w 2016 r., procedury zostały zachowane. 
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Szpitalnej, poprzez wykonanie nawierzchni wraz urządzeniami do ćwiczeń i małą architekturą, stanowiło element dużego projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie”, dofinansowanego środkami zewnętrznymi pochodzącymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego opracowanie, w tym wskazanie terenów objętych projektem, miało miejsce już w 2016 r. Teren wzdłuż ul. Szpitalnej został ujęty w projekcie ze względu na niemożność innego zagospodarowania (istnieje w nim infrastruktura podziemna - ciepłociąg, kanalizacja, wodociąg). Jego atutem jest bezpośrednia styczność ze ścieżką pieszo-rowerową, dlatego też zaplanowano na nim budowę urządzeń do ćwiczeń i małej architektury – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Jeśli idzie o przedwojennego burmistrza Wyszkowa, to przybliżenie jego osoby mieszkańcom Gminy rozpoczęło się w lutym br. wystawą Bibliotece Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej. Konsultacje społeczne, przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Miejskiej z września 2010 r., trwały 2 miesiące. Informacja o prowadzonych konsultacjach umieszczona została w mediach, m.in. w „Nowym Wyszkowiaku”. W spotkaniu otwartym, 20 lutego br., uczestniczyły 23 osoby. Na adres poczty elektronicznej urzędu miejskiego wpłynęło 7 opinii dotyczących pomnika, w tym stanowiska partii politycznych. W efekcie autor projektu opracował drugą wersję pomnika – z prostokątną podstawą. 29 marca 2018 r. Rada Miejska w Wyszkowie zdecydowała o wzniesieniu pomnika Stanisława Wolskiego (z prostokątną podstawą) na placu Wyzwolenia w Wyszkowie. 
Tryb wyłonienia autora pomnika przedwojennego burmistrza Wyszkowa oraz tryb jego realizacji przeprowadzony został zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach zamówień udzielenie zamówień publicznych, będącym załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Wyszkowa z października 2016 r. 
Środki finansowe na realizację powyższego zadania zabezpieczone zostały w całości w budżecie gminnym na 2018 r. Natomiast kredyt, wymieniony przez skarżącego, zaciągnięty został przez Gminę Wyszków w październiku 2018 r. na kwotę 14.605.502,42zł. Wobec powyższych argumentów oraz w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej, zarzuty postawione w skardze uznane zostały za bezzasadne – czytamy w uzasadnieniu.
Połączone komisje rady pozytywnie zaopiniowały uchwałę o bezzasadności skargi.
Radny Jan Abramczyk zapytał, czy w stosunku do skarżącego, który w swoim piśmie (zacytował kilka zdań skargi) obraża wszystkich radnych, mogą być wyciągnięte jakieś konsekwencje.
- W grę wchodziłoby tylko naruszenie dóbr osobistych, ale to już musiałby zrobić indywidualnie każdy z radnych - odpowiedziała Anna Gołębiewska. 
17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 4 wstrzymało się od głosu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom