Przyjazne przedszkole z edukacją włączającą

Wydarzenia

Przyjazne przedszkole z edukacją włączającą

30.11.-0001
autor: Agnieszka Karczewska-Gzik
Rozmowa z Panią Marzenną Mazurek i Jolantą Buczyńską
– Dyrektorami Niepublicznego Przedszkola
„Bezpie
czny Przedszkolak” w Wyszkowie.

W czym według pań przejawia się zacytowana idea przedszkola?
M.M. - Dobro dziecka to przede wszystkim tworzenie przyjaznej i bezpiecznej aury dla każdego wychowanka w poczuciu wzajemnego szacunku i miłości ze szczególnym zwróceniem uwagi  na jego indywidualne potrzeby.  Dobro to również przestrzeń do wszechstronnego rozwoju, w której uwzględniamy predyspozycje i zdolności dzieci  rozwijane w ramach zajęć edukacyjnych.
 
Rozumiem, że kadra pedagogiczna wspiera rozwój każdego wychowanka i dba o jego sukcesy?
J.B. - Oczywiście. Mamy zatrudnionych specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy oprócz zajęć grupowych prowadzą zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. 
Spotkania takie, za zgodą rodziców, odbywają się np. z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą  zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Dodatkowo, w przypadku  zaleceń  specjalistycznych proponujemy zajęcia z dogoterapii i hipoterapii.  Pragnę zwrócić również uwagę na obecność nauczycieli wspomagających, którzy pełnią pieczę nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworząc dla nich programy indywidualne.
Zgodna i umiejętna praca całego zespołu, przekłada się na sukces każdego wychowanka i placówek.
 
W przedszkolu funkcjonuje również  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, jaką rolę pełni?
M.M. - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu  pobudzenie psychoruchowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Jest to więc wczesna interwencja, która oznacza  wszystkie realne działania, których celem jest stymulacja małego dziecka w zakresie wyrównania, kompensacji braków rozwojowych. Takie działania to również odpowiednie przygotowanie rodziców do roli specjalistów w umiejętnym postępowaniu i podejmowaniu odpowiedniej pracy (rewalidatora) z własnym dzieckiem.  
Jeśli zatem zgłaszają się do nas rodzice z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania – powołujemy zespół specjalistów i wspieramy zarówno dziecko jak i jego rodziców, wg ściśle opracowanego  programu.  Praca   taka przynosi wymierne efekty dla dziecka  i dla rodzica.
 
Można powiedzieć, że w placówce umiejętnie realizowana jest edukacja włączająca, proszę przybliżyć temat.
M.M. – Edukacja włączająca jest najnowszym, współczesnym „wynalazkiem” kierunek ten nazywany dawniej integracją. To specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dziecka  niepełnosprawnego, pozwala całej społeczności przedszkolnej – świata dzieci i dorosłych, personelowi i rodzicom uczyć  się życia, funkcjonowania we wzajemnym  szacunku i tolerancji oraz wzajemnego wsparcia w przypadku dysfunkcji rozwojowej. Przedszkole, szkoła musi się zmienić, tak aby wyjść na przeciw indywidualnym potrzebom dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, umiejętnie je włączać w system edukacji. Edukacja włączająca, to przede wszystkim prawidłowe wzorce, podejście holistyczne, skupione na możliwościach dziecka.
Mamy przyjemność obserwacji każdego dnia, jak rodzą się przyjaźnie, zrozumienie i wzajemne wsparcie  – wśród dzieci, które kiedyś będą dorosłymi ludźmi, potrafiącymi kochać wszystkich i wszystko w sposób naturalny. Dla których dysfunkcyjność innych w otoczeniu nie będzie zaskoczeniem i powodem do niepożądanych reakcji.
 
W przedszkolu ważnym ogniwem są rodzice…
M.M. - Tak i towarzyszą nam od początku do końca pobytu w przedszkolu naszych podopiecznych. Są dla nas najważniejszymi partnerami w procesie edukacji i wychowania oraz osobami, które mają największą wiedzę o swoim dziecku. Bez rodziców nie moglibyśmy tworzyć Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, nie moglibyśmy dokonywać właściwej diagnozy pedagogicznej czy tworzyć  procesu edukacyjno – wychowawczego.  Oni nadają kierunek organizacji roku, zajęć dodatkowych czy przedsięwzięć artystycznych, wspierają placówkę.
Oferujemy  także rodzicom możliwość  spotkań konsultacyjnych ze specjalistami, proponujemy też uczestnictwo w zajęciach (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) instruktażowych, poradnictwo specjalistyczne, oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, pośrednictwo w kontaktach z placówkami specjalistycznymi, jak  również realizujemy różnego rodzaju warsztaty dla rodziców.
 
Proszę o krótką informację organizacyjną, która ułatwi rodzicom poszukującym miejsca w przedszkolu, podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej placówki.
J.B. - Placówki „ Bezpiecznego Przedszkolaka”, które znajdują się na: osiedlu Polonez ul. Geodetów 76, na ul. 1 Maja 23   oraz w Rybienku Leśnym na ul. Jodłowej czynne są według zapotrzebowania rodziców, najczęściej jednak od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.30.
W przedszkolu realizowany jest program edukacyjny zgodny z podstawą programową MEN.  Zatrudnieni nauczyciele i specjaliści posiadają kwalifikacje wymagane w przepisach i realizują zadania wynikające ze Statutu Przedszkola.
Organizowane są tu dodatkowe zajęcia np. z jęz. angielskiego, nauki tańca, muzykoterapii, arteterapii, hipoterapii i inne. W ciągu roku dzieci mają okazję spotkać ciekawych ludzi (leśników, strażaków, poetów lub odwiedzić ciekawe miejsca – organizujemy wyjazdy np.  do: teatrów, wioski indiańskiej, gospodarstw agroturystycznych, itp.  Przez cały rok trwają zajęcia indywidualne ze specjalistami zgodnie z zaleceniami wskazanymi w stosownych, specjalistycznych dokumentach. I najważniejsze: uczymy przez zabawę.
Wychodząc naprzeciw naszym dzieciom i rodzicom, zapraszamy równiez do Szkoły Podstawowej Akademia Ucznia, ul. Geodetów 45a, w której również kładziemy nacisk na podejście indywidualne do każdego ucznia.
M. M. - Przy okazji – chciałybyśmy podziękować naszym pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym, rodzicom oraz wszystkim instytucjom, z którymi  współpracujemy od kilku lat za efektywną i konstruktywną współpracę, która pokazuje jak ważna, jeśli nie najważniejsza jest edukacja fundamentalna na etapie wychowania przedszkolnego – stanowiąca o przyszłości i kierunku naszego rozwoju.
 
Dziękuję bardzo za rozmowę.
 
Rozmowę prowadziła Agnieszka Karczewska-Gzik - ekspert z  zakresu wychowania przedszkolnego i kształcenia specjalnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
23.15% (178 głosów)
29.39% (226 głosów)
7.67% (59 głosów)
6.89% (53 głosów)
32.90% (253 głosów)
manhattan