Przyjazne przedszkole z edukacją włączającą

Wydarzenia

Przyjazne przedszkole z edukacją włączającą

30.11.-0001
autor: Agnieszka Karczewska-Gzik
Rozmowa z Panią Marzenną Mazurek i Jolantą Buczyńską
– Dyrektorami Niepublicznego Przedszkola
„Bezpie
czny Przedszkolak” w Wyszkowie.

W czym według pań przejawia się zacytowana idea przedszkola?
M.M. - Dobro dziecka to przede wszystkim tworzenie przyjaznej i bezpiecznej aury dla każdego wychowanka w poczuciu wzajemnego szacunku i miłości ze szczególnym zwróceniem uwagi  na jego indywidualne potrzeby.  Dobro to również przestrzeń do wszechstronnego rozwoju, w której uwzględniamy predyspozycje i zdolności dzieci  rozwijane w ramach zajęć edukacyjnych.
 
Rozumiem, że kadra pedagogiczna wspiera rozwój każdego wychowanka i dba o jego sukcesy?
J.B. - Oczywiście. Mamy zatrudnionych specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy oprócz zajęć grupowych prowadzą zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. 
Spotkania takie, za zgodą rodziców, odbywają się np. z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą  zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Dodatkowo, w przypadku  zaleceń  specjalistycznych proponujemy zajęcia z dogoterapii i hipoterapii.  Pragnę zwrócić również uwagę na obecność nauczycieli wspomagających, którzy pełnią pieczę nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworząc dla nich programy indywidualne.
Zgodna i umiejętna praca całego zespołu, przekłada się na sukces każdego wychowanka i placówek.
 
W przedszkolu funkcjonuje również  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, jaką rolę pełni?
M.M. - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu  pobudzenie psychoruchowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Jest to więc wczesna interwencja, która oznacza  wszystkie realne działania, których celem jest stymulacja małego dziecka w zakresie wyrównania, kompensacji braków rozwojowych. Takie działania to również odpowiednie przygotowanie rodziców do roli specjalistów w umiejętnym postępowaniu i podejmowaniu odpowiedniej pracy (rewalidatora) z własnym dzieckiem.  
Jeśli zatem zgłaszają się do nas rodzice z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania – powołujemy zespół specjalistów i wspieramy zarówno dziecko jak i jego rodziców, wg ściśle opracowanego  programu.  Praca   taka przynosi wymierne efekty dla dziecka  i dla rodzica.
 
Można powiedzieć, że w placówce umiejętnie realizowana jest edukacja włączająca, proszę przybliżyć temat.
M.M. – Edukacja włączająca jest najnowszym, współczesnym „wynalazkiem” kierunek ten nazywany dawniej integracją. To specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dziecka  niepełnosprawnego, pozwala całej społeczności przedszkolnej – świata dzieci i dorosłych, personelowi i rodzicom uczyć  się życia, funkcjonowania we wzajemnym  szacunku i tolerancji oraz wzajemnego wsparcia w przypadku dysfunkcji rozwojowej. Przedszkole, szkoła musi się zmienić, tak aby wyjść na przeciw indywidualnym potrzebom dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, umiejętnie je włączać w system edukacji. Edukacja włączająca, to przede wszystkim prawidłowe wzorce, podejście holistyczne, skupione na możliwościach dziecka.
Mamy przyjemność obserwacji każdego dnia, jak rodzą się przyjaźnie, zrozumienie i wzajemne wsparcie  – wśród dzieci, które kiedyś będą dorosłymi ludźmi, potrafiącymi kochać wszystkich i wszystko w sposób naturalny. Dla których dysfunkcyjność innych w otoczeniu nie będzie zaskoczeniem i powodem do niepożądanych reakcji.
 
W przedszkolu ważnym ogniwem są rodzice…
M.M. - Tak i towarzyszą nam od początku do końca pobytu w przedszkolu naszych podopiecznych. Są dla nas najważniejszymi partnerami w procesie edukacji i wychowania oraz osobami, które mają największą wiedzę o swoim dziecku. Bez rodziców nie moglibyśmy tworzyć Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, nie moglibyśmy dokonywać właściwej diagnozy pedagogicznej czy tworzyć  procesu edukacyjno – wychowawczego.  Oni nadają kierunek organizacji roku, zajęć dodatkowych czy przedsięwzięć artystycznych, wspierają placówkę.
Oferujemy  także rodzicom możliwość  spotkań konsultacyjnych ze specjalistami, proponujemy też uczestnictwo w zajęciach (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) instruktażowych, poradnictwo specjalistyczne, oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, pośrednictwo w kontaktach z placówkami specjalistycznymi, jak  również realizujemy różnego rodzaju warsztaty dla rodziców.
 
Proszę o krótką informację organizacyjną, która ułatwi rodzicom poszukującym miejsca w przedszkolu, podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej placówki.
J.B. - Placówki „ Bezpiecznego Przedszkolaka”, które znajdują się na: osiedlu Polonez ul. Geodetów 76, na ul. 1 Maja 23   oraz w Rybienku Leśnym na ul. Jodłowej czynne są według zapotrzebowania rodziców, najczęściej jednak od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.30.
W przedszkolu realizowany jest program edukacyjny zgodny z podstawą programową MEN.  Zatrudnieni nauczyciele i specjaliści posiadają kwalifikacje wymagane w przepisach i realizują zadania wynikające ze Statutu Przedszkola.
Organizowane są tu dodatkowe zajęcia np. z jęz. angielskiego, nauki tańca, muzykoterapii, arteterapii, hipoterapii i inne. W ciągu roku dzieci mają okazję spotkać ciekawych ludzi (leśników, strażaków, poetów lub odwiedzić ciekawe miejsca – organizujemy wyjazdy np.  do: teatrów, wioski indiańskiej, gospodarstw agroturystycznych, itp.  Przez cały rok trwają zajęcia indywidualne ze specjalistami zgodnie z zaleceniami wskazanymi w stosownych, specjalistycznych dokumentach. I najważniejsze: uczymy przez zabawę.
Wychodząc naprzeciw naszym dzieciom i rodzicom, zapraszamy równiez do Szkoły Podstawowej Akademia Ucznia, ul. Geodetów 45a, w której również kładziemy nacisk na podejście indywidualne do każdego ucznia.
M. M. - Przy okazji – chciałybyśmy podziękować naszym pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym, rodzicom oraz wszystkim instytucjom, z którymi  współpracujemy od kilku lat za efektywną i konstruktywną współpracę, która pokazuje jak ważna, jeśli nie najważniejsza jest edukacja fundamentalna na etapie wychowania przedszkolnego – stanowiąca o przyszłości i kierunku naszego rozwoju.
 
Dziękuję bardzo za rozmowę.
 
Rozmowę prowadziła Agnieszka Karczewska-Gzik - ekspert z  zakresu wychowania przedszkolnego i kształcenia specjalnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom