Jak otrzymać pieniądze na działalność?

Wydarzenia

Jak otrzymać pieniądze na działalność?

06.09.2016
autor: Ewa Elward
Chętnych do skorzystanie z finansowej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy (w wys.  20 tys. zł) w podjęciu działalności jest ponad 40, środków finansowych wystarczy dla 17.  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do PUP do 9 września. Z zainteresowanymi 2 września rozmawiały przedstawicielki PUP.
O zasadach udzielenia pomocy mówiła zastępca dyrektor PUP Elżbieta Smolińska wraz z pracownicami Martą Rutką i Izabelą Szredzińską. Z trzech programów łącznie może skorzystać 17 bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Wnioski składa się w PUP do piątku 9 września.
Pierwszy projekt przeznaczony jest dla 2 osób w wieku 30 lat i powyżej, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do tzw. grup defaworyzowanych. Najwięcej, bo 10 osób, może skorzystać z projektu dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in. powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. r.ż. Pomoc może uzyskać też 5 osób w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 
Działalność trzeba prowadzić minimum przez rok. 
– Od państwa będzie zależało, kto otrzyma dofinansowanie – Elżbieta Smolińska zwróciła uwagę na staranne przygotowanie wniosku, wczytanie się w regulamin, punktację. Pomysły na działalność muszą być dopracowane, umotywowane i umiejętnie przedstawiane podczas rozmowy z komisją. Lepiej wcześniej złożyć wniosek, bo umożliwi to poprawienie ewentualnych błędów, uzupełnienie dokumentacji. 
Każdy wnioskodawca musi spotkać się z doradcą zawodowym. Rozmowy z komisją odbędą się 15 i 16 września, pod koniec miesiąca wnioski będą już wybrane, zaś w październiku podpisywane umowy. Komisja zada przewidywalne pytania, m.in. o wybór działalności, rozważane zagrożenia i problemy. Zazwyczaj lepiej wypadają osoby, które same pisały wniosek. Do podpisania umowy należy przyjść  z dwoma poręczycielami.  
Elżbieta Smolińska podkreśliła, jak ważne są wybór poręczyciela oraz przemyślane zakupy za otrzymane środki. Poręczyciele powinni zarabiać 2.200 zł brutto, mogą prowadzić działalność, jeśli są zatrudnieni na umowie o pracę, to na okres dłuższy niż prowadzenie firmy przez wnioskodawcę. Poręczycielem nie może być współmałżonek, chyba że istnieje rozdzielność majątkowa. Nie może to być osoba, która już poręczała w innym projekcie. Ubiegający się o pieniądze nie mogą mieć zadłużeń wobec skarbu państwa, np. mandatów. 
Ponieważ każda działalność będzie kontrolowana, zakupy muszą być przemyślane i podliczone. Nie mogą być mniej warte niż 20 tys. zł. Ewentualną dopłatę można uznać za wkład własny. Wszystko musi się zgadzać z tym, co znajdzie się w umowie, jest to punktowane. Podawane w projekcie ceny muszą odpowiadać rzeczywistym, należy podać przeznaczenie swoich zakupów, ale lepiej nie podawać np. firmy i marki, bo to też byłoby rozliczane. Najwyżej punktowane są środki trwałe. Nie można wpisać kosztu wynajmu czy remontu pomieszczeń. Na zakupy jest 60 dni od wpisania działalności do rejestru, ale lepiej nie czekać do ostatniej chwili, by mieć czas na ewentualne korekty.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane

Zitcom