Dla kogo Nagroda Starosty?

Wydarzenia

Dla kogo Nagroda Starosty?

17.01.2020
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Do 4 lutego do godz. 18 można zgłaszać kandydatury do tegorocznej Nagrody Starosty (dawny „Za czyn”).
 
Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:
1) pomoc społeczna:
a) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
b) integracja osób starszych i z niepełnosprawnościami ze środowiskiem przez umożliwianie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym i kulturalnym
c) opracowanie i wdrożenie lokalnych inicjatyw i programów społecznych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych m.in. narkomanii, alkoholizmu, bezdomności, przemocy w rodzinie
d) realizacja przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji pomocy społecznej
e) heroiczny czyn polegający na ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego
f) za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwiązaniu problemów społecznych
2) rozwój gospodarczy powiatu:
a) kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu
b) tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy
c) działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
d) działalność zgodna z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
e) działalność filantropijna w biznesie
3) kultura:
a) sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości, edukacji kulturalnej oraz ochronie dziedzictwa narodowego
b) osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych
4) kultura fizyczna i sport:
a) wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz inne wysokie wyniki sportowe
b) sukcesy w organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu
5) aktywność obywatelska i wolontariat:
a) rozwijanie aktywności społecznej
b) rozwijanie aktywności obywatelskiej
c) działalność wspierająca lokalną społeczność, w tym obywatelska, charytatywna i wolontariat
d) osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów
Na wniosek kapituły, starosta przyznaje nagrody pieniężne. 1 nagroda wynosi 2.000 zł, 2 nagroda - 1.500 zł, 3 nagroda - 1.000 zł. Wyjątkiem jest kategoria rozwój gospodarczy, w której przyznawana jest jedna nagroda w postaci pamiątkowej statuetki.
Nagrody zostaną wręczone tradycyjnie w Tłusty Czwartek, 20 lutego.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku nagrodzeni zostali:
pomoc społeczna: s. Cecylia Lewandowska, zespół Caritas przy parafii św. Wojciecha, Andrzej Grajczyk
rozwój gospodarczy: DAR-POL Dariusz Kulesza
kultura: Andrzej Rębowski, Piotr Adler Akademia Umiejętności Pan Hilary, Irkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły
sport (na fot.): Klub Biegacza Wyszków, Mateusz Linka, Witold Prószyński
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom