ZABRODZIE: Więcej zgłoszeń o przemocy

Powiat

ZABRODZIE: Więcej zgłoszeń o przemocy

12.05.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Ze sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016 r. oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w l. 2014 – 2016 wynika, że więcej   jest zgłoszeń o występowaniu przemocy w rodzinie.
Sprawozdanie przedstawiła Irena Tryc (na fot.), przewodnicząca gminnego zespołu interdyscyplinarnego (na fot.). Przypomniała, że przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. To zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody. Rozróżniamy przemoc: fizyczną, seksualną, psychiczną, ekonomiczną oraz zaniedbanie, czyli ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
W ub. roku wpłynęło 17 zgłoszeń w ramach procedury Niebieska Karta, która wypełniana jest w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Nie jest to równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ale jest dowodem w sprawach sądowych. Zgłoszenia zostały sporządzone przez: policję (8), placówki służby zdrowia (7), placówki pomocy społecznej (2). Do końca roku zakończono procedurę NK w 15 sprawach:  9 ze względu na zakończenie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, w pozostałych 6 w związku z brakiem zasadności podejmowania działań. W 3 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy. Za stosowanie przemocy w rodzinie została skazana 1 osoba, poddała się dobrowolnej karze. Wszystkie rodziny, w których postępowanie zostało zakończone, nadal objęte są monitoringiem ze strony policji i pracowników socjalnych.
W stosunku do roku 2015 r. liczba wszczętych procedur NK wzrosła o sześć.
Od 3 kwietnia (dzięki firmie AVON, która przekazała kwotę brakującą do wznowienia działalności poradni), znowu działa Niebieska Linia (poradnia telefoniczna dla ofiar przemocy w rodzinie): tel. 22 668 700.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom