ZABRODZIE: Budżet 2018 - wodociągi, kanalizacja, drogi

Powiat

ZABRODZIE: Budżet 2018 - wodociągi, kanalizacja, drogi

05.02.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok. Na inwestycje przeznaczyli 1,92 mln zł (7,47% wszystkich wydatków) – najwięcej na tematy związane z wodociągami, kanalizacją, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. 
 
Na grudniowej sesji rady gminy 12 głosami za, przy trzech wstrzymujących się, radni przyjęli budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok. 
- To projekt, który byliśmy obowiązani przedstawić do 15 listopada – przypomniał wójt Tadeusz Michalik. – To jest prowizorium budżetowe. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała go pozytywnie, ale to nie znaczy, że te zapisy będą obowiązywać dokładnie co do jednej cyferki w roku 2018. Projekt budżetu będzie zmieniany, kiedy będą wpływały pieniądze, np. od wojewody. Proszę państwa o zrozumienie i cierpliwość. 
- Budżet, wiadomo, rzecz święta, ale zmieniamy co sesja sprawy związane z budżetem – dodał przewodniczący Janusz Pakuła.
Szczegółowo wieloletnią prognozę finansową i projekt budżetu gminy na 2018 r. omówiła skarbnik Wiesława Dąbrowska. Dochody budżetu zaplanowano na 25.247.187 zł, wydatki na 25.738.187 zł, w tym majątkowe (inwestycje) na 1.923.500 zł. Deficyt budżetu w kwocie 535.000 zł będzie sfinansowany kredytem. 
Wydatki na oświatę i wychowanie pochłoną nieco ponad 9 mln zł, na gospodarkę odpadami 480.000 zł (równe dochodom w tym dziale), na bieżące utrzymanie dróg gminnych 181.000 zł, na oświetlenie uliczne 246.000 zł, na funkcjonowanie dwóch jednostek OSP 138.600 zł.
 
W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane będą następujące zadania:
 
– budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Obrębie – 135.000 zł,
– budowa wodociągu Mostówka – Anastazew –  Podgać (dokumentacja projektowa) – 145.000 zł,
– modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody – 62.000 zł 
– rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 50.000 zł,
– rozbudowa drogi gminnej w Gaju – 20.000 zł,
– rozbudowa drogi gm. w Słopsku – 40.000 zł,
– budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Zabrodziu – 50.000 zł,
– budowa drogi gm. w Mostówce – 20.000 zł,
– rozbudowa drogi gm. Niegów-Wysychy – 142.500 zł,
– rozbudowa drogi w Anastazewie – 30.000 zł,
– rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy –  Głuchy – 135.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Płatkowie, Podgaci, Anastazewie – 40.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Gaju i Niegowie – 20.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Głuchach – 69.000 zł,
– Wykonanie połączenia ulic Bankowej i Osiedlowej w Lipinach – 20.000 zł,
– zakup gruntów pod drogi gminne – 10.000 zł,
– zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4 koła dla OSP Zabrodzie – 70.000 zł,
– budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie (dokumentacja projektowa) – 30.000 zł,
– budowa kanalizacji Gaj – Zazdrość (dokumentacja projektowa) – 150.000 zł,
– budowa kanalizacji Mostówka – Choszczowe –  Kiciny (dokumentacja projektowa) – 300.000 zł,
– budowa kanalizacji w Słopsku (dokumentacja projektowa) – 75.000 zł,
– modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – 300.000 zł, 
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 10.000 zł.
 
W budżecie zapisana została rezerwa ogólna 80.000 zł na ewentualne uzupełnienia wydatków zaplanowanych zbyt oszczędnie oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000 zł.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom