RZĄŚNIK: Projekt studium do wglądu

Powiat

RZĄŚNIK: Projekt studium do wglądu

03.02.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik będzie wyłożony do publicznego wglądu od 8 lutego do 6 marca w urzędzie gminy w pokoju nr 10 w godz. 9-15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się 22 lutego o godz. 10. Uwagi do studium można składać do 10 kwietnia.
Uwagi do projektu należy składać na piśmie do wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Będzie też wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt Studium, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w urzędzie gminy w pokoju nr 5. Uwagi do prognozy i postępowania w jej sprawie również należy zgłosić do dnia 10 kwietnia (pisemnie lub ustnie do protokołu w urzędzie albo w formie elektronicznej na adres rzasnik@bazagmin.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza – studium”.
Zgłoszone uwagi rozpatruje wójt.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom