RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

Powiat

RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

22.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Polega ono na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców gminy. Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano 80000 zł. Oferty można składać do 10 lutego.
Zadanie może być realizowane w różnych formach, przede wszystkim poprzez organizację:
  • szkolenia zawodników, zajęcia w klubach sportowych; 
  • turniejów, zajęć sportowych; 
  • imprez sportowych i rozgrywek; 
a także: uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych; utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku; zakup sprzętu sportowego. 
Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na: ekwiwalenty sędziowskie, zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów dla zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek, transport na imprezy sportowe, bieżące utrzymanie bazy sportowej, opłaty licencyjne i startowe, ubezpieczenia i badania lekarskie, wynagrodzenia trenerów.  
Zadania wyłonieni w konkursie wykonawcy mogą realizować do 15 grudnia 2017 r. 
Oferty można składać do 10 lutego do godz. 16 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśniku osobiście lub za pośrednictwem poczty (ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2017 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. na terenie Gminy Rząśnik"). 
Oferty należy składać, na formularzu, który można pobrać ze strony Urzędu Gminy Rząśnik www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe lub u zastępcy wójta Pawła Abramczyka (pokój nr 14b). 
Procedura oceny formalnej ofert rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs. Do 17 lutego zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia – na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe. Istnieje możliwość w ciągu 7 dni uzupełnienia braków formalnych. Merytorycznej oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez wójta
Dodatkowych informacji udziela Paweł Abramczyk: tel. 29 592 92 62.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan