RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

Powiat

RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

22.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Polega ono na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców gminy. Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano 80000 zł. Oferty można składać do 10 lutego.
Zadanie może być realizowane w różnych formach, przede wszystkim poprzez organizację:
  • szkolenia zawodników, zajęcia w klubach sportowych; 
  • turniejów, zajęć sportowych; 
  • imprez sportowych i rozgrywek; 
a także: uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych; utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku; zakup sprzętu sportowego. 
Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na: ekwiwalenty sędziowskie, zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów dla zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek, transport na imprezy sportowe, bieżące utrzymanie bazy sportowej, opłaty licencyjne i startowe, ubezpieczenia i badania lekarskie, wynagrodzenia trenerów.  
Zadania wyłonieni w konkursie wykonawcy mogą realizować do 15 grudnia 2017 r. 
Oferty można składać do 10 lutego do godz. 16 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśniku osobiście lub za pośrednictwem poczty (ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2017 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. na terenie Gminy Rząśnik"). 
Oferty należy składać, na formularzu, który można pobrać ze strony Urzędu Gminy Rząśnik www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe lub u zastępcy wójta Pawła Abramczyka (pokój nr 14b). 
Procedura oceny formalnej ofert rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs. Do 17 lutego zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia – na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe. Istnieje możliwość w ciągu 7 dni uzupełnienia braków formalnych. Merytorycznej oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez wójta
Dodatkowych informacji udziela Paweł Abramczyk: tel. 29 592 92 62.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Bricomarche
Bricomarche
manhattan