RZĄŚNIK: Czy pozostanie  fundusz sołecki?

Powiat

RZĄŚNIK: Czy pozostanie fundusz sołecki?

13.09.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Rozpoczęły się zebrania w poszczególnych wsiach, ponieważ do 30 września jest czas, by zdecydować o wyodrębnieniu lub nie funduszu sołeckiego. - Jeszcze mamy fundusz sołecki – mówi zastępca wójta Paweł Abramczyk. – Jesteśmy w trakcie zebrań. Mieliśmy szkolenie dla sołtysów z prawnikiem, bo trzeba mocno pilnować, na co wydawane są środki. Szkolenie spowodowało, że mieszkańcy zrozumieli, że pewnych rzeczy nie można przeskoczyć. 
Zastępca wójta podał przykład przydrożnych figurek czy kapliczek, których w gminie jest sporo. Z funduszu sołeckiego na ich renowację środki można przeznaczyć tylko wtedy, jeśli grunt pod nimi jest własnością gminy lub sołectwa. Jeśli nie jest, konieczne jest dokonanie darowizny na rzecz gminy lub sołectwa. Taki niuansów jest więcej.
Odbyło się już zebranie wiejskie w Wielątkach. W najbliższym czasie na temat funduszu sołeckiego będą debatować: Wielątki Nowe – w piątek 16 września o 18.00 (w nowej świetlicy, w byłej szkole), Wielątki Folwarki – w poniedziałek 19 września o godz. 14, Porządzie – w piątek 23 września o godz. 18. 
 
Fundusz sołecki 
– to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców, będące zadaniami własnymi gminy oraz zgodne ze strategią rozwoju gminy. Aby sołectwo dysponowało pieniędzmi, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki (na przykład: uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2017 trzeba było podjąć do 31 marca roku 2016). O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.
Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o funduszu sołeckim wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie nieprzekraczalnym do 30 września.
Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, a nie data wystawienia rachunku lub faktury), na który zostały uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok. Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.
Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne. Liczba gmin, w których stworzono fundusz wyniosła 55% w latach 2009-2013, 65% w 2015 r. i 68% w 2016 r.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom