BRAŃSZCZYK: Konkurs na sekretarza gminy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Konkurs na sekretarza gminy

02.10.2019
autor: Opr. EB
Wójt ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Brańszczyk. Oferty można składać do 10 października. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone na stronie internetowej gminy http://www.branszczyk.pl/pliki/aktualnosci/2019/ogloszenie_sekretarz_gminy.pdf  
 
Kandydat m.in. musi mieć wykształcenie wyższe, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 
Powinien też cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks pracy, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, aktów regulujących organizację i pracę urzędu gminy. 
Wymagania dodatkowe od kandydata: wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; doświadczenie w zakresie udziału w projektach i programach w celu pozyskiwania środków finansowych; doświadczenie w zakresie organizowania promocji komunikacji zewnętrznej jednostki samorządowej; bardzo dobra znajomość poprawnej polszczyzny i umiejętność redagowania pism urzędowych oraz promujących gminę; bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 
Proponowane warunki pracy: pełny etat, umowa o pracę, praca przy komputerze do 4 godzin dziennie.
Składanie ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Brańszczyku, pokój nr 7 – I piętro w terminie do 10 października 2019 roku, do godz. 16:008. 
Komisja, powołana przez wójta, konkurs przeprowadzi w dwóch etapach: I – formalna analiza dokumentów, II – merytoryczna ocenę kandydatów (może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego).
Kandydaci, spełniający wymogi formalne, zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brańszczyku. 
Karolina Puchalska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość