BRAŃSZCZYK: Jednogłośne absolutorium dla wójta

Powiat

BRAŃSZCZYK: Jednogłośne absolutorium dla wójta

05.07.2016
autor: Ewa Elward
Budżet gminy za 2015 r. zamknął się prawie dwumilionową nadwyżką zamiast planowanego deficytu. Na inwestycje wydano ponad 9,5 mln zł. 28 czerwca radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Mieczysławowi Pękulowi.  
Dochody wyniosły 29.349.460 mln zł, w stosunku do 2014 r. były wyższe o 10,2%. Najważniejsze z nich to m.in.: różnego typu subwencje (ponad 10 mln zł), podatki i opłaty (7.920.963 zł), na pomoc społeczną (3.790.909 zł), wpływy Zakładu Gospodarki Komunalnej (1.335.481 zł), gospodarka odpadami (513.454 zł). Ulgi, zwolnienia i umorzenia podatkowe to kwota 21.258 zł. 
Natomiast wydatki wyniosły 27.390.854 zł (w stosunku do 2014 wyższe o 2%), w tym środki własne na inwestycje – 5.600.029 zł. Najwięcej środków pochłonęły: oświata i wychowanie (10.530.398 zł, w tym dowóz uczniów – 217 tys. zł, stołówki – 237 tys. zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.574.690 zł, w tym na kolektory słoneczne ponad 1,5 mln zł środków własnych), pomoc społeczna (4.485.085 zł), utrzymanie ZGK (1,3 mln zł, gospodarka odpadami – 619 tys. zł, oświetlenie uliczne 335 tys. zł), administracja publiczną (2.537.831 zł, w tym na urząd gminy 2 mln zł, rada gminy 117 tys. zł, promocja 140 tys. zł), remonty dróg (1.203.328 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (653.321 zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (892.082 zł).
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 9.564.431 zł, w kwocie tej są dotacje (4.644.547 zł) i pożyczki (643.788 zł). Rozbudowano sieć wodociągową w Białymbłocie-Kobylej i Starej Wsi, Ojcowiźnie, Trzciance, Nowych Budach za 173.886 zł, wykonano podłączenia kanalizacyjne w Budykrzu i Knurowcu za 714.675 zł (pożyczki 273.341 zł), uruchomiono drugi ciąg technologiczny w oczyszczalni w Trzciance i zmodernizowano obiekt w Udrzynku (675.089 zł, w tym pożyczki 370.446 zł). Z inwestycji drogowych można wymienić udział gminy w przebudowach dróg powiatowych (m.in. Nowa Wieś-Porządzie) za 364.584 zł, prace na ul. Kamienieckiej i Wąskiej w Brańszczyku, odnowę nawierzchni w Trzciance za 570.060 zł (dotacje 100 tys. zł). Dla OSP przeznaczono 782.251 zł (503 tys. zł dotacji), głównie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańszczyku, remont garażu tej jednostki, remont remiz w Udrzynie i Nowych Budach. W ramach wspólnego programu, m.in. z gminą Somianka, zakupiono i zamontowano 403 kolektory słoneczne (łącznie za 5.368.428 zł, dotacje 3.707.557 zł). Za niespełna 100 tys. zł odnowiono korytarze szkolne w Porębie i Nowych Budach. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Porębie, Brańszczyku, Trzciance została w całości sfinansowana dotacją (171.986 zł). Na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w Dalekiem-Tartaku, Brańszczyku, Udrzynie, Starych Budach wydano 263.931 zł (dotacje 11.156 zł). Przedmiot dumy władz gminy, skansen w Brańszczyku, powstał za 96.158 zł (dotacje 42.572 zł). Z inwestycji warto wymienić też place zabaw i ośrodki rekreacji (za 163.191 zł; dotacje 82.577 zł), siłownie i boiska (104.202 zł; dotacje 25.698 zł). W ZGK wyremontowano garaż (45.500 zł) i zakupiono sprzęt (32.800 zł). Sołectwa ze swojego funduszu uzupełniały oświetlenie uliczne, dofinansowywały OSP, szkoły, naprawiały drogi. Planowano deficyt w wys. 643.788 zł, uzyskano nadwyżkę  w wys.1.958.605 zł.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu oraz udzielili wójtowi absolutorium. Mieczysław Pękul dziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy. Podobnie przewodniczący rady Sławomir Gałązka, dla którego to już 25. budżet, gratulował wykonania i życzył, by następne były równie udane. 
– Realizujemy następny budżet 2016 r. Ten z 2015 r. jest naszym wspólnym dziełem – podkreślił. – Chciałbym prosić o cierpliwość, bo wiem, że są oczekiwania. Co roku jest tak, że jedni coś dostają, inni muszą poczekać. Trzeba przyjąć jakieś priorytety i kierunki działania. Dzięki serdeczne.
MajsterPlus728x240 (powtórzenie)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Mrówka - styczeń - luty 2020
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku