Uczniowie i nauczyciele „Skłodowskiej” podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej (foto)

Od czytelników

Uczniowie i nauczyciele „Skłodowskiej” podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej (foto)

01.02.2018
autor: E&M
Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie miała wymiar międzynarodowy. Tego dnia społeczność szkolna zgromadzona w sali gimnastycznej, oprócz spotkania kolędowego, miała możliwość uczestniczyć w podsumowaniu kolejnego projektu mobilności „Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli”.
Dwie 18-osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego zaprezentowały rezultaty odbytych mobilności, a także przedstawili swoje doświadczenia z wyjazdów.
W ramach programu uczniowie wszystkich klas III technikum mieli możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę. Uczniowie Technikum Nr 1 kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik cyfrowych procesów graficznych odbywali staż zawodowy w Spoleto we Włoszech w marcu 2017 roku. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechali na 4-tygodniowy staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 roku. Zaś nauczyciele zawodu i języka obcego zawodowego uczestniczyli w szkoleniu kadry typu job shadowing w Barcelonie w Hiszpanii w listopadzie 2017 roku. Zrealizowany projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 501 749,18 PLN, co stanowi 118 460 €. 
Podczas zagranicznych praktyk uczniowie poznawali i doskonalili umiejętności zawodowe:
organizacje pracy hoteli, biur podróży, firm poligraficznych, zakładów gastronomicznych i firm budowlanych 
zasady obsługi klientów
obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy
posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i maszynami
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
Celem job shadowing nauczycieli było: zdobywanie doświadczenia na rzeczywistym stanowisku pracy oraz asystowanie pracownikowi podczas pracy w hotelach: Monument, Condes de Barcelona; restauracjach: Lazarte, Can Travi Nau, Con Cortada; firmie druku cyfrowego: Bramona.
Wszystkie pierwotnie zakładane cele projektu zostały osiągnięte. Jednym z celów projektu było zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami w świadczeniu usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych, cyfrowych procesów graficznych i budowlanych. Zarówno młodzież, w ramach odbywanego stażu (praktyk zawodowych) jak i nauczyciele w ramach job shadowing, zdobyli u pracodawców krajów UE nowe doświadczenie w swoim zawodzie, a także poszerzyli wiedzę i umiejętności. Uczestnicy wyjazdu, poprzez bezpośrednie zaangażowanie na stanowiskach pracy, analizę niezbędnej dokumentacji, rozmowę z pracownikami, a także obserwację wykonywanych prac przez pracowników firm zagranicznych poznali metody i organizację pracy, umiejętność gospodarowania czasem pracy i wypoczynku, a także tworzeniem relacji między pracownikiem a pracodawcą i ich wpływu na rozwój firmy. Z dokumentacji sporządzonej wynika, że uczestnicy zrealizowali założone cele. Uczniowie uzyskali najwyższe oceny za odbyty staż oraz w większości otrzymali listy referencyjne ze swoich zakładów pracy. Podczas wizyt monitorujących zarówno w Spoleto, jak i w Plymouth dyrektor szkoły spotkał się z samymi pozytywnymi ocenami naszych stażystów. Uczniowie byli chwaleni za wiedzę i jej wykorzystanie w praktyce, zaangażowanie na swoich stanowiskach pracy, dress code, a także wzorowe zachowanie. Nauczyciele zaś mieli możliwość obserwacji procesu pracy i włączania się do wykonywania większości czynności przewidzianych dla zawodu. Bogate były programy zajęć dla nauczycieli gastronomii, hotelarstwa i cyfrowych procesów graficznych. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, pracując na stanowiskach obok zawodowych kucharzy, pracowników hoteli lub pracowników grafiki cyfrowej. Proces ten jest udokumentowany w formie multimedialnej i jest bogatym źródłem informacji o job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych w Barcelonie.
Kolejnym celem było kreowanie aktywnej postawy oraz przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Szczególnie uczniowie wykazali się aktywną postawą w miejscach stażu. Dużym wyzwaniem dla większości uczestników był sam wyjazd za granicę. Dla większości był to pierwszy wyjazd, pierwszy lot samolotem, pierwszy bezpośredni kontakt z ludźmi za granicą Polski. Odnajdywanie się na zagranicznym rynku pracy było niemałym wyzwaniem i z tym zadaniem uczestnicy sobie świetnie poradzili. Także zamieszkanie u Host Rodzin w Plymouth mogło być dla niektórych trudne. Ale zarówno komunikacja językowa jak i przystosowanie się do zwyczajów panujących w brytyjskich rodzinach okazały się prostsze do wdrożenia niż to wynikało z oczekiwań uczestników. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dla społeczności szkolnej są to wspaniałe doświadczenie w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych i umiędzynarodowienia szkoły.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość