Nowe przepisy wycinki drzew

Od czytelników

Nowe przepisy wycinki drzew

23.06.2017
autor: Urząd Miejski w Wyszkowie
17 czerwca weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Wycinka drzew w lesie jest możliwa wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji wydanej przez organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną. 
I. Usuwanie drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgodnie z nowymi przepisami właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej są zobowiązani do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni).
Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku drzewa rosnącego na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej urzędu miejskiego, w zakładce Strefa mieszkańca oraz w pokoju 129 urzędu).
Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 21 dni organ prowadzący postępowanie ma obowiązek dokonania oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenia z tej czynności protokołu. 
Planowaną wycinkę można przeprowadzić dopiero wtedy, gdy organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się usunięciu drzewa (tzw. milcząca zgoda). Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Usunięcie drzewa przed upływem tego terminu będzie traktowane jako wycinka bez zezwolenia i spowoduje nałożenie kary pieniężnej. Nowelizacja ustawy zwiększyła liczbę kar – dodane zostały kary za usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia oraz za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia - w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa. 
W sytuacji, gdy drzewo nie zostanie wycięte przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 
Zmiana przepisów z zakresu wycinki drzew i krzewów nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, m.in. niszczenia osobników, niszczenia siedlisk roślin i grzybów oraz umyślnego zabijania, płoszenia i niepokojenia, niszczenia siedlisk i ostoi oraz innych schronień zwierząt. Dodatkowe zezwolenie trzeba więc uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. Zezwolenie takie, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym, może wydać odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w zakresie swojego działania. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie.
W przypadku drzewa stanowiącego złom lub wywrot - jego uprzątniecie może nastąpić dopiero po dokonaniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa. W tym trybie można usunąć drzewa spełniające następujące kryteria:
- wywrot - drzewo wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
- złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy budowlanej
II. Usuwanie drzew przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Usunięcie drzew odbywa się, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wskazując przyczynę usunięcia drzewa. 
W tym przypadku wejście w życie nowych przepisów zmieniło sposób kwalifikacji drzew, które są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę. Złożenie wniosku nie jest wymagane m.in., gdy obwód pnia liczony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego 
c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni). 
 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane