Regulamin konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła!

Wydarzenia

Regulamin konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła!

27.01.2018
autor: opr. Red.


Regulamin konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła! ogłoszonego w ramach fotograficznego cyklu konkursowego 4xWyszków ’18
1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Umiejętności Pan Hilary  z siedzibą w Wyszkowie 07-200, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 27.
2. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Tematyką konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła! jest ukazanie zimowego życia mieszkańców ziemi wyszkowskiej. Najwyżej ocenione będą prace ukazujące zimową wyszkowską rzeczywistość w sposób dowcipny i żartobliwy.
6. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia.
7. Wymagania techniczne składanych prac:
- wielkość pliku nie mniejsza niż 8 mln pikseli
- proporcje boków 3:2
- prace konkursowe zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF
- prace konkursowe należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dostępną na www.nowywyszkowiak.pl
- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła trzy fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02, Kowalski_J_03 - numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
8.  Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych na konkurs fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych na imprezach organizowanych przez Akademię Umiejętności Pan Hilary oraz sponsorów, fundatorów nagród i partnerów konkursu, a w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
9. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego  jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik posiada zgodę osób będących na zdjęciu, na rozpowszechnienie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych.
10. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
11. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
- oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną);
12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.
13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
16. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 21. marca, 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
17. Prace należy przesłać na adres: Akademia Umiejętności Pan Hilary, 07-200 Wyszków, skrytka pocztowa 14.       
18. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
19.  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać nagród lub dokonać innego ich podziału.
20.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniach 1-14 kwietnia, 2018 roku.
21. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatora i partnerów konkursu
22. Więcej informacji na stronach: www.nowywyszkowiak.pl  a także www.facebook.com/PanHilary/AU.

Poniżej regulami oraz karta zgłoszeniowa:
REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
NINA - kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość