ZABRODZIE: Zmiany budżetowe

Powiat

ZABRODZIE: Zmiany budżetowe

09.11.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni wprowadzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023. M.in. rozpoczęcie budowy boiska piłki nożnej ze stadionem przenieśli na rok 2020. 
 
Propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2023 przedstawiła na październikowej sesji skarbnik Wiesława Dąbrowska. Plan dochodów budżetu na 2018 r. zwiększono o 96.030 zł do 25.877.827 zł, w tym wydatki bieżące 24.895.089 zł. Plan wydatków, po zwiększeniu o 96.030 zł (w tym bieżące o 26.022 zł i majątkowe o 70.008 zł), wynosi teraz 28.552.827 zł, w tym majątkowych 3.657.738 zł.
Radni zaakceptowali zmiany w WPF, m.in. że z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje po 70.008 zł w 2018 i 2019 r. na „Remont i modernizację trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie, mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem”.
W latach 2019-2020 radni zaplanowali do realizacji budowę drogi gminnej w Choszczowem – w 2019 r. na ten cel 45 tys. zł, w 2020 r. – 50 tys. zł. 
Jednocześnie przesunęli z 2019 r. na 2020 r. rozpoczęcie budowy boiska piłki nożnej ze stadionem (kwota 300 tys. zł). Zmniejszyli limit wydatków w roku 2019 na budowę hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie do 60 tys. zł, uzyskane 440 tys. zł przenieśli do realizacji w 2020 r. 
Na budowę kanalizacji południowej części gminy Głuchy – Wysychy – Dębinki – Adelin – Lipiny – Obrąb – Karolinów w 2019 r. pierwotnie przewidziano 140 tys. zł. Po zmianach limit w 2019 r. wynosi 30 tys. zł, w 2020 r. – 140 tys. zł, a w 2021 r. – 330 tys. zł. Zmiany dotyczą również budowy kanalizacji w Słopsku – limit w roku 2019 wynosi teraz 130 tys. zł, w 2020 r. – 235 tys. zł, a także budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, którą przeniesiono do realizacji w 2020 r. z limitem 1 mln zł. 
Na budowę stacji uzdatniania wody w Obrębie limit na 2019 r. ustalono w wys. 86 tys. zł, natomiast 100 tys. zł przeniesiono do realizacji w 2020 r. 
Na „Rozbudowę drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy – Głuchy” limit 100 tys. zł z roku 2019 zmniejszono do 35 tys. zł, zaś 100 tys. zł przeniesiono do realizacji w 2020 r.
Po przyjęciu uchwały zmieniającej uchwałę WPF na lata 2018 – 2023, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość