RZĄŚNIK: Radni jednomyślni

Powiat

RZĄŚNIK: Radni jednomyślni

16.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Raport o stanie gminy za 2018 po raz pierwszy i jak co roku sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok wójt Paweł Kołodziejski przedstawił na sesji rady gminy 27 czerwca. Radni udzielili mu jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.
 
Raport o stanie gminy za miniony rok wójt ma obowiązek przedstawić do 31 maja w formie dokumentu elektronicznego. – To nowość, która weszła od tego roku – zaznaczył przewodniczący rady Grzegorz Gołębiewski. – Raport zawiera sytuację społeczno-gospodarczą gminy.
- Postaram się przedstawić raport w telegraficznym skrócie – rozpoczął Paweł Kołodziejski, dodając, że to obszerny dokument, liczy 57 stron, w całości dostępny jest na stronie internetowej gminy.
Mieszkańcy. Gmina liczy 7003 stałych mieszkańców i 60 zameldowanych czasowo. W 2018 roku urodziło się 87 dzieci, zmarły 82 osoby; średnia wieku zmarłych kobiet 81 lat, mężczyzn 73 lata. – Widoczny trend starzenia się społeczeństwa gminy – zauważył wójt.
Na terenie gminy, która zajmuje 16.733 ha (46% stanowią grunty rolne), jest ponad 1000 gospodarstw rolnych. Znajduje się tu 1320 budynków letniskowych. Najwięcej, bo 93 podmioty, jest prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie budownictwa, 61 – w dziedzinie handlu. 
Inwestycje. W 2018 r. na terenie gminy wykonano 29 inwestycji, do najważniejszych można zaliczyć: przebudowę drogi powiatowej Leszczydół-Nowiny – Porządzie, remont ulic (Jasnej, Spokojnej) w Rząśniku, położenie kostki brukowej na drodze w Nowym Lubielu, modernizację budynku w Rząśniku, w którym mają siedziby Klub Srebrnego Wieku i Gminny Punkt Rehabilitacji. 
Przeniesienie przedszkola samorządowego do szkoły w Rząśniku (konieczne będzie dostosowanie pomieszczeń dla małych dzieci) zostało przełożone na następny rok. Strażacy w Rząśniku będą budować świetlicę, gmina gwarantuje im pożyczkę, a refundację otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego. Wójt odniósł się do głosów, że wszystkie gminy mają domy kultury, tylko gm. Rząśnik nie: – Czasami, w niektórych miejscach, to przerost formy nad treścią – uważa Paweł Kołodziejski, który planuje zatrudnienie w nowej świetlicy animatora kultury. 
-  Nie wszystkie inwestycje zostały wykonane, choć był to rok wyborczy – kontynuował wójt, dodając, że podejmując taką decyzję, ryzykował swoim zaufaniem, popularnością, ale ważniejsza dla niego jest gospodarność. – Nie żałuję tego, już mamy 30-40% niższe ceny. 
- Nie wszystko zależy od nas – podsumował, nawiązując do problemów z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ogłaszane w kraju projekty. – Potrzeba trochę cierpliwości, nie wszystko naraz.
Organizacje. W gminie działa 10 organizacji pozarządowych, w tym: 6 jednostek OSP (125 członków), WKS Rząśnik, Zespół Ludowy „Kurpie Białe”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Porządzia.  
Fundusz sołecki. Fundusz sołecki (od 2010) wykorzystywany jest głównie na doposażenie i remonty świetlic wiejskich, budowę i utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe, znaki drogowe.
Problem z wodą. Jeśli chodzi o infrastrukturę, problem może być z wodą. – Czasami zużycie wody jest tak duże, że w głowie się to nie mieści. To jest na pograniczu możliwości urządzeń – mówił wójt, który nie chce jednak wydawać w tej sprawie zarządzeń i zakazów. – Apeluję o oszczędzanie wody (szczególnie niepodlewanie ogródków – red.). Liczę na zdrowy rozsądek.
Dodał, że trzeba modernizować hydrofornie w Starym Lubielu i Ochudnie, nowa jest w Rząśniku.
Internet. Mimo że gmina ma internet szerokopasmowy, ale nie wszędzie na odpowiednim poziomie jest do niego dostęp.
Śmieci. Ważną sprawą jest gospodarka śmieciowa. W Nowym Lubielu działa PSZOK, z terenu całej gminy wynajęta firma odbiera śmieci. Poziom recyklingu (firma odebrała 904 tys. megaton śmieci) w 2018 wyniósł 36% (w 2012 – 10%), w 2019 planuje się 40%, w 2021 powinno być 51%. – Jeśli nie osiągniemy tego poziomu recyklingu, dla gminy będą kary – przypomniał wójt.
Szkoły. Gmina prowadzi 5 szkół, w 4 są sale sportowe (najmniejsza i najstarsza w Starym Lubielu), nie ma tylko w Bielinie. Wszystkie placówki są odpowiednio wyposażone, mają monitoring wizyjny, nowoczesne place zabaw, w każdej są 2-3 sale komputerowe, tablice interaktywne, odbywają się dodatkowe zajęcia; muzyczne, sportowe (w nowym roku szkolnym po 4 godz. tygodniowo).
Imprezy. W 2018 odbyło 15 imprez i uroczystości. – Niektórzy mówią, że za dużo, inni, że za mało. Ja myślę, że w sam raz – uznał wójt. 
Sport. Dodatkowe zajęcia sportowe odbywają się we wszystkich szkołach. W klubie sportowym, na który gmina przeznacza 50 tys. zł, trenuje 80 piłkarzy, w szkołach w Komorowie i Rząśniku – ok. 40 siatkarzy. 
Debata. Mimo że każdy dorosły mieszkaniec, który uzyskał 20 podpisów poparcia, mógł zabrać głos w debacie nad stanem gminy, nikt z tego prawa nie skorzystał. 
 
Nie będziemy wykluczeni
 
Sołtys Porządzia zapytał o gazyfikację gminy. – Czy zrobił pan wszystko, co możliwe?  – zwrócił się wójta, podkreślając, że jeśli nic się nie zmieni, gmina będzie karana za brak walki ze smogiem. Wójt zdał relację z podjętych działań. Spotkał się starostwie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Okazało się, że gm. Rząśnik, jako jedyna, była obsługiwana przez Ciechanów, pozostałe przez Warszawę, zabrakło właściwego przepływu informacji. Gmina już w 2016 r. podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa. Główna rura z gazem wyprowadzona jest blisko Ochudna. Wsie mają zwartą zabudowę. – Gmina będzie ujęta w programie gazyfikacji powiatu – zapewnił wójt. – Nie będziemy wykluczeni.
Radna Marzena Wielgolewska zapytała, z czyjej inicjatywy niektórzy radni i sołtysi podpisywali umowy z mieszkańcami.
Sprawę wyjaśniła inspektor Justyna Nowotka. Gmina robi rozeznanie, jak duże jest zainteresowanie mieszkańców doprowadzeniem gazu do domów. Ze względu na położenie najbliższe sieci gazowej (w Leszczydole-Nowinach), w lutym była robiona mapka Ochudna, potem Porządzia, Rząśnika i Dąbrowy, w następnej kolejności będą: Komorowo, Wólka-Folwark, Nowe Wielątki, Wielątki, Wólka-Przekory. 
- Po 20 lipca będziemy zbierać następne miejscowości – zapowiedziała, mówiąc, że też zwróci się o pomoc do radnych i sołtysów.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.