wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
List rodziców do Burmistrza Wyszkowa

Od czytelników

List rodziców do Burmistrza Wyszkowa

30.11.-0001
autor: Aleksandra Bryczyńska, Monika Ciskowska
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jako rodzice dzieci uczących się w szkole podstawowej zmienianej obecnie zgodnie z reformą oświaty wzywamy Pana do uwzględnienia interesów rodziców przy wdrażaniu tejże reformy.
Dotychczasowe propozycje władz miasta, choć z każdym miesiącem zbliżają się do oczekiwań mieszkańców, niestety nadal nie są akceptowalne dla nas. I pomimo patetycznych zapewnień o „kierowaniu się dobrem dzieci” podejmowane decyzje godzą w interesy uczniów i rodziców. Skandaliczne jest zignorowanie wyników ankiet przeprowadzonych w SP1 i SP2. Co trzecie dziecko chce od nowego roku uczyć się w szkole podstawowej utworzonej z Gimnazjum nr 2. Tymczasem interpretacja wyników ankiet sugerująca, że większość rodziców nie chce przenosić dzieci, oznacza, że wg władz miasta „większość rodziców” ma prawo decydować za pozostałych rodziców w sprawie kształcenia ich dzieci. Jest to co najmniej śmieszne. Wszyscy rodzice powinni mieć prawo zarówno do pozostawienia dziecka w obecnej szkole jak i przenieść do innej wybranej przez siebie. To właśnie władze miasta powinny nam, jako mieszkańcom, ułatwić przejście tej reformy, zamiast eskalować konflikty między szkołami oraz między rodzicami i przedstawiać argumenty niezgodne z prawdą.
Wprowadzenie reformy jest trudne i w każdej szkole oraz każdej rodzinie będzie to rewolucja. Niedopuszczalne jest natomiast scedowanie na dzieci i ich rodziców wszystkich problemów związanych z wprowadzeniem reformy w imię najmniejszego z możliwych zaangażowania się w ten proces władz samorządu czy „kompromisu szkół”.
Oczekujemy utworzenia pełnej szkoły podstawowej z klasami 0-VII w miejsce Gimnazjum nr 2 już od pierwszego roku działalności tej szkoły podstawowej. O tym, kto będzie się uczył w nowej szkole podstawowej powinni decydować uczniowie i ich rodzice. Nieakceptowalne jest umożliwienie dostępu do tej szkoły jedynie uczniom SP1 i SP2 i tylko w wybranych klasach.
Nie ma powodu, aby przekształcone w szkołę podstawową gimnazjum pracowało tylko z częściowym obciążeniem jedynie dla z klasami I, IV oraz VII. Jest to bardzo dobra szkoła i mamy wystarczająco dużo dzieci chętnych do nauki w niej, aby utworzyć wszystkie klasy. Pomimo zmiany szkoły, rodzice mieliby chociaż ten komfort, że rodzeństwo uczyłoby się w jednej szkole.
Powoływanie się na art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), który wspomina jedynie o uczniach przyszłych klas IV oraz VII nie jest powodem do nieutworzenia pełnej szkoły. Dowodzi tego odpowiedź MEN załączona do niniejszego listu.
Art. 205 jest rozszerzeniem możliwości samorządów, aby przekształcone gimnazjum funkcjonowało poprawnie jako szkoła podstawowa już od początku. Można przenieść uczniów do nauki w klasie IV i VII administracyjnie lub na wniosek rodziców. Jest to uzasadnione zakończeniem pewnego etapu nauki w szkole podstawowej. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się, ponieważ daje to większe możliwości samorządom na reaktywację szkoły podstawowej w miejsce gimnazjum i przeniesienie tam dzieci spoza obwodu.
W pozostałych przypadkach tj. dla klas I-III i V-VI przepis art. 130 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się obowiązkowo. Zgodnie z tym art. rodzice mogą przenieść dzieci do innej szkoły, szczególnie jeśli jest to szkoła rejonowa. „3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.”
I takich właśnie zmian organizacyjnych domagamy się jako rodzice.
Chcemy zachowania wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w Wyszkowie i utworzenia pełnej szkoły podstawowej z Gimnazjum nr 2, tak abyśmy mieli prawo wyboru dowolnej z nich, najlepszej dla każdego ucznia szkoły.
Żądamy zatem utworzenia w przekształconej z gimnazjum szkoły podstawowej co najmniej jednej, a najlepiej dwóch klas w każdym roczniku. Pozwoli to na wykorzystanie szkoły i kadry nauczycielskiej, a także na odpowiednie zorganizowanie życia rodzinom tak, aby wszystkie dzieci szkolne mogły się uczyć w jednym budynku. Tym bardziej, że w tym budynku uczy się nadal kilkuset uczniów obecnego gimnazjum.
Zablokowanie dostępu do tej szkoły dla wielu chętnych nie jest zgodne z art. 7.1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewniającym powszechną dostępność. Ograniczenie dostępu do tej szkoły jest również widoczne w niedostatecznym informowaniu rodziców o możliwości przepisania tam dzieci. Doprowadzi to takich kuriozalnych sytuacji jak naukę rodzeństwa w kilku różnych szkołach podstawowych. Doprowadzi też do przepełnienia pozostałych szkół podstawowych w mieście przy jednoczesnym niewykorzystaniu potencjału obecnego gimnazjum. W kolejnych latach rodzice, dążąc do unormalnienia tej chorej sytuacji, będą zabierać dzieci z takiej niepełnej szkoły do szkół oferujących naukę wszystkich roczników, a tym samym doprowadzi to do likwidacji obecnego gimnazjum. Czy właśnie taka jest intencja władz Wyszkowa?
 
Z poważaniem,
Aleksandra Bryczyńska, Monika Ciskowska
 
(List został wysłany, do wiadomości, także do rady miejskiej, wicemarszałka sejmu Stanisława Tyszki, dyrektora delegatury kuratorium w Ostrołęce Michała Gieresa i Mazowieckiej Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej.

Do listu rodzice załączają odpowiedź na swoje zapytanie, otrzymaną z ministerstwa edukacji (przeczytaj).
 
 
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość