Spalarnia odpadów niebezpiecznych: pierwsza pozytywna opinia

Wydarzenia

Spalarnia odpadów niebezpiecznych: pierwsza pozytywna opinia

22.10.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Wyszkowski sanepid pozytywnie ocenił raport oddziaływania na środowisko planowanej przy ul. Przemysłowej spalarni odpadów medycznych. - Osobiście nie jestem zwolenniczką tej inwestycji, ale jako urzędnik państwowy nie mogę negatywnie ocenić tego raportu. Musimy poruszać się w granicach prawa - mówi Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
Z opinii dowiadujemy się, na czym konkretnie ma polegać inwestycja i jakiego rodzaju odpady mają trafiać do Wyszkowa. 
 
Przypomnijmy, że wniosek do burmistrza o wydanie decyzji środowiskowej złożyła firma ECO ABC z Bełchatowa. Na terenie wydzierżawionym przy ul. Przemysłowej w Wyszkowie chce wybudować zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Postępowanie zostało wszczęte pod koniec września. Przed wydaniem decyzji środowiskowej, która potrzebna jest firmie do uzyskania pozwolenia na budowę, gmina zwróciła się o opinie do sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i marszałka województwa. 
Spalarnia zamierza zatrudnić do 15 pracowników. Z raportu oddziaływania na środowisko wynika, że odpady mają być składowane w chłodni, ale dostawy mają być tak regulowane, by długo nie zalegały. Firma odpadów zamierza przywozić bardzo dużo. Chce uruchomić dwie linie, każda ma spalać do 600 kg odpadów na godzinę. 
W opinii sanepidu czytamy: "Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę: budynku produkcyjnego z częściami socjalnymi i technicznymi, instalacji stacjonarnego urządzenia chłodniczego tzw. tunelu chłodniczego do selektywnego tymczasowego magazynowania odpadów, stacji mycia kontenerów, kontenerowej stacji pomiarowej, stanowiska na kontenery odpadów wytworzonych (wytworzonych z instalacji) oraz innych niż z instalacji, wiat magazynowych, zbiorników wód odzyskanych, układu komunikacji wewnętrznej, zbiornika wody amoniakalnej, zbiorników retencyjnych, wagi samochodowej, chłodni wentylatorowych, stacji transformatorowej oraz roboty budowlane przyłączy i instalacji niezbędnej infrastruktury technicznej. Przyjmowanie odpadów będzie się odbywało przez dwie zmiany robocze, tj. 16 godzin na dobę (od godziny 6 do godziny 22). Każda partia odpadów dostarczana na teren zakładu będzie ewidencjonowana oraz ważona przed wprowadzeniem do hali technologicznej. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w instalacji termicznego przekształcania odpadów, którą tworzyć będą dwie identyczne linie technologiczne o wydajności maksymalnej 600 kg/h każda (łącznie 1,2 tony/h). Instalacja znajdować się będzie w budynku produkcyjno – magazynowym w hali technologicznej. Dostarczane do Zakładu odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w tym odpady medyczne i weterynaryjne, poddawane będą przetworzeniu: 
 • odzyskowi metodą: R1 – Wykorzystywanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 
 • unieszkodliwianiu metodą: D10 - przekształcanie termiczne na lądzie 
Proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne w tym medycznych i weterynaryjnych i odzyskiem energii cieplnej składać się będzie z następujących etapów: 
 1. miejsca przejęcia, magazynowanie i załadunek odpadów 
 2. mycie opróżnionych kontenerów transportowych 
 3. termiczne przekształcenie odpadów 
 4. redukcja tlenków azotu metodą SNCR 
 5. odzysk energii cieplnej 
 6. oczyszczanie spalin metodą suchą 
 7. monitorowanie 
 8. sterowanie i kontrola 
 9. badania laboratoryjne” 
Z opinii dowiadujemy się również, jakiego rodzaju odpady trafią do spalarni: 
 • zakaźne z grupy 18 01 02* (części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania), 18 01 03* (inne, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych), 18 01 82* (pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych), 18 02 02* (inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt)
 • odpady specjalne bądź niebezpieczne z grupy: 18 01 06* (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne), 18 01 08* (leki cytotoksyczne i cytostatyczne), 18 01 10* (odpady amalgamatu dentystycznego), 18 02 05* (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne), 18 02 07* (leki cytotoksyczne i cytostatyczne). 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Beata Kiliańczyk-Szawłowska podkreśla, że musiała wydać pozytywną opinię do raportu: - Przygotowany jest bardzo szczegółowo, bardzo dobrze opracowany. Osobiście nie jestem zwolenniczką tej inwestycji, ale jako urzędnik państwowy nie mogę negatywnie ocenić tego raportu. Musimy poruszać się w granicach prawa. Tego typu inwestycje zawsze negatywnie oddziałują na środowisko, zakładu niosącego takie zagrożenia w Wyszkowie nie ma. Ale to nie jest powód, żeby negatywnie ocenić ten raport. 
W raporcie znajdują się dokładne wyliczenia związane z hałasem i emisją gazów, ale też technologie, dzięki którym wszelkie normy mają być zachowane. W opinii czytamy również: "Z raportu sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie wynika, że prognozowane uciążliwości w fazie eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów, nie stanowić będą zwiększonego zagrożenia dla komponentów środowiska w porównaniu ze stanem obecnym. W raporcie na podstawie obliczeń wykazano również, że poziom dopuszczalnego hałasu na najbliższych spalarni terenach podlegających ochronie akustycznej, nie zostanie przekroczony.” 
- Zakład ma funkcjonować w miejscu, gdzie, zgodnie z planem zagospodarowania, dopuszczone są tego typu inwestycje, nie ma ograniczeń - dodaje Beata Kiliańczyk-Szawłowska. 
Spółka ECO-ABC spalarnię prowadzi w Miliczu. W styczniu Urząd Marszałkowski cofnął jej pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz na przetwarzanie odpadów ze względu na duże przekroczenia norm. 
- Na tym etapie nie mogę domniemać, że w Wyszkowie będzie robić tak samo - komentuje dyrektor sanepidu. 
Społeczny opór przeciwko inwestycji nabiera na sile. Za pośrednictwem strony www.petycjeonline.com, pod hasłem „Nie chcemy Spalarni odpadów niebezpiecznych w Wyszkowie” prowadzona jest zbiórka podpisów. Obecnie jest ich 1.860. Można je składać jeszcze do 5 listopada. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom