Opóźnione zgłoszenie wypadku przez studenta nie zwalnia z obowiązku powołania zespołu powypadkowego

Wydarzenia

Opóźnione zgłoszenie wypadku przez studenta nie zwalnia z obowiązku powołania zespołu powypadkowego

05.08.2019
autor: materiał zewnętrzny
Czy po upływie trzech miesięcy od wypadku studenta można powołać zespół powypadkowy?
 

Odpowiadając wprost na zadane pytanie, niezachowanie niezwłoczności przy zgłoszeniu wypadku przez student nie może być przyczyną odmowy przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Definicja wypadku studenta została określona w ustawie z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. W świetle jej postanowień, za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się:

 • nagłe zdarzenie,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodującą uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.

Studentowi, który stał się niezdolny do nauki wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, przysługuje:

 1. renta z tytułu niezdolności do pracy,
 2. jednorazowe odszkodowanie,
 3. świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem, że osoba ta nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jednak powyższe świadczenia nie przysługują, jeśli:

 • wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia lub zdrowia spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa tej osoby,
 • poszkodowany będąc pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub w stanie nietrzeźwym w znacznym stopniu przyczynił się do powstania wypadku.
   

Procedura ustalania okoliczności wypadków na uczelni

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na rektora obowiązek dbania o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w szczególności przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń. Wydane na podstawie delegacji ustawowej aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, zobowiązuje rektora do zapewnienia prowadzenia ewidencji wypadków, którym ulegli:

 • studenci,
 • doktoranci,
 • uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia

w związku z realizacją programu kształcenia lub na terenie uczelni. Przepis ten jednak nie zawiera odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy podczas ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów, jak to miało miejsce w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu.

Poprzedni zapis rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach nie pozostawiał wątpliwości, że przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku studenta należało stosować zasady wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Ważne

Rektor w zarządzeniu ustala szczegółową procedurę postępowania w sprawach dotyczących wypadków studentów. W dokumencie tym należy uwzględnić m.in. sposób i termin zgłoszenia wypadku oraz szczegółową procedurę prowadzenia postępowania powypadkowego i jego dokumentowania.

Określając procedurę zgłaszania wypadków na uczelni, w moim przekonaniu, warto kierować się zaleceniami rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 

Termin na zgłoszenie wypadku studenta

Należy zwrócić uwagę, że przepisy nie ustalają granicznego terminu zgłoszenia wypadku, od chwili jego zaistnienia. Również rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ustala 14 dniowy termin na sporządzenie protokołu powypadkowego – od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Nie ma określonej ostatecznej daty, po przekroczeniu której niemożliwe byłoby zgłoszenie wypadku, gdyż roszczenie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie ulega przedawnieniu.

Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy wskazując, że „roszczenie o ustalenie, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 189 KPC) nie przedawnia się na podstawie art. 291 §1 Kodeksu pracy.

Z kolei w prawie cywilnym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się, albo przy zachowaniu należytej staranności, mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Komentarz eksperta:

W związku z powyższym, niezwłoczne zgłoszenie wypadku ułatwia ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, jednak niezachowanie niezwłoczności nie może być przyczyną odmowy przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Jeżeli zgłoszenie wypadku nastąpiło z opóźnieniem, wówczas poszkodowany powinien opisać jego okoliczności, wskazać świadków wypadku oraz dołączyć opinię lekarską wskazującą, że skutki urazu mają związek ze zdarzeniem wskazanym przez poszkodowanego. Jeśli informacje od poszkodowanego znajdą potwierdzenie w toku postępowania powypadkowego, wówczas należy uznać zdarzenie za wypadek podczas nauki.

Podstawa prawna

 • art. 2 ust. 1 pkt 7; 4 ust. 4; 10; 11 ustawy z 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (t. j:. Dz.U. z 2018 r. poz.2246),
 • art. 50 ust.1 ustawy z 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.),
 • § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090),
 • § 2; § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870),
 • art. 4421§ 1 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),
 • Wyrok SN z dnia 14 września 2000 r. II UKN 702/99,
 • Wyrok SN z dnia 16 marca 1999r., II UKN 510/98.

 

Halina Góralska
Gł. Specjalista ds. bhp,
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość