Nie będzie już POKiS-u

Wydarzenia

Nie będzie już POKiS-u

02.08.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Po 13 latach istnienia Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie zostanie zlikwidowany. Uchwałę w tej sprawie podjęli (niejednomyślnie) radni powiatowi na sesji w dniu 31 lipca. Zadania POKiS przejmie wydział promocji i rozwoju starostwa.
 
Uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. samorządowej instytucji kultury pn. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie radni podjęli 30 stycznia. Zdecydowano, że zadania POKiS przejmie utworzony tydzień wcześniej, w ramach zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa, wydział promocji i rozwoju. 
- Przyczyną zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie była zmiana w koncepcji, nad którą rada procedowała pod koniec stycznia – przypomniał naczelnik wydziału promocji Rafał Jaźwiński (na fot.). – W ciągu 6 miesięcy, które upłynęły od tego czasu, wojewoda mazowiecki nie zaskarżył tej decyzji.
Również NSZZ „Solidarność” oddział w Wołominie, do którego w tej sprawie wystąpił starosta Jerzy Żukowski, nie wniósł zastrzeżeń do zamiaru likwidacji POKiS.
Termin likwidacji POKiS rozpoczyna się 31 lipca, a zakończy 30 września. Ma to związek z tym, że jednostka bierze aktywny udział w organizacji dożynek powiatowych (odbędą się 25 sierpnia w Brańszczyku), które trzeba jeszcze będzie rozliczyć. Zarząd powiatu zdecydował też, że likwidatorem POKiS  będzie jego była dyrektor Maria Gajewska.
Obecna struktura organizacyjna POKIS obejmuje 2,5 etatu: dyrektor - 1 etat, główny specjalista ds. finansowo-księgowych – 1/2 etatu i specjalista ds. kultury - 1 etat. Radny Bogdan Pągowski spytał, co będzie z pracownikami, bo o tym nie ma wzmianki w uchwale.
- Na bazie dzisiejszej uchwały wypowiedzenie otrzyma pani dyrektor i przekaże wypowiedzenia dla osób pracujących w POKiS-ie. Wszystko odbędzie się zgodnie z kodeksem pracy - odpowiedział wicestarosta Leszek Marszał. 
Maria Gajewska została kolejny raz powołana na stanowisko dyr. POKiS na 5-letnią kadencję, która kończy się w końcu grudnia br., ale osobę powołaną można odwołać w każdej chwili. Starosta odwołał ją ostatniego dnia lipca z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracę świadczyć będzie przez miesiąc (bo POKiS istnieje do 31 sierpnia), przez następne 2 miesiące otrzyma świadczenie wynikające z wypowiedzenia bez konieczności świadczenia pracy. Na podobnych zasadach wypowiedzenia otrzymali pracownicy POKiS.
Zgodnie z uchwałą majątek nieruchomy i ruchomy POKiS przechodzi na własność Powiatu Wyszkowskiego i zostanie zagospodarowany przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami, z zachowaniem zasad gospodarowania majątkiem. Zobowiązania i wierzytelności zlikwidowanego POKiS przejmuje Powiat Wyszkowski.
W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in. „Likwidacja Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu przyczyni się do optymalizacji procesu zarządzania, w pełni też wykorzystany zostanie potencjał pracowników w samych strukturach Starostwa, a sama obsada kadrowa ulegnie zmniejszeniu przy jednoczesnym poszerzeniu zakresów czynności (promocja). Zwiększy się efektywność wykonywania zadań Powiatu Wyszkowskiego w sferze kultury i sportu oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb w tym zakresie. Koncentracja wykonywania zadań wewnątrz urzędu spowoduje lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i osobowych, usprawnieniu ulegnie organizacja pracy, m.in. ze względu na ośrodek decyzyjny i finansowy. Wypracowana zostanie jednolita polityka rozwoju, co umożliwi zaplanowanie wielu nowych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Likwidacja POKiS i przeniesienie jego zadań do komórki PR (wydział promocji i rozwoju – ES) pozwoli na powiększenie budżetu i obniżenie kosztów operacyjnych oraz da możliwość dokładniejszego monitorowania potrzeb mieszkańców. Dodatkowo zmiany w zarządzaniu kulturą i sportem w najbliższych latach przejawiać się będą w zleceniu organizacjom pozarządowym, szkołom organizowania różnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i sportowych”.
12 radnych zagłosowało za likwidacją POKiS, 1 był przeciwny, 4 wstrzymało się od głosu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom