ZABRODZIE: Studium ponownie do wglądu

Powiat

ZABRODZIE: Studium ponownie do wglądu

06.11.2016
autor: Ewa Elward
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraca do dyskusji. Ponownie została wyłożona do publicznego wglądu jego część.  Władze gminy przygotowują nowy projekt studium, w którym zmiany nie obejmują spornego obszaru. A jest nim teren przy trasie S8 objęty wnioskiem, który radni jako jedyny uwzględnili podczas październikowego głosowania nad projektem studium.
Wnioski złożone do projektu na październikowej sesji właściwie zostały odrzucone (choć część z nich mogła być zasadna), by studium można było szybciej uchwalić. Radni byli  poinformowani, że później pewne uwagi można jeszcze zgłaszać, natomiast odrzucenie ich na etapie akceptacji dokumentu wynika z potrzeby jego szybkiego wejścia w życie. Jednak przyjęli jedną uwagę, którą zgłosił radny Krzysztof Laskowski. Dotyczy ona działek w Niegowie wzdłuż trasy S8. Tereny te w projekcie studium zostały przeznaczone pod inwestycje, natomiast radny dzierżawi je jako tereny rolnicze od Agencji Nieruchomości Rolnych. Należy zaznaczyć, że ANR nie miała nic przeciwko zmianie przeznaczenia tego terenu. 
Władze gminy są zdeterminowane, by jak najszybciej wprowadzić w życie nowe studium. To warunek przypływu dużych środków do kasy gminy, co oznacza większe inwestycje i nakłady na potrzeby mieszkańców. Nawet po wyłączeniu działek w Niegowie (ok. 100 ha) na inwestycje pozostaje teren ok. 350 ha.  
Poprawka w projekcie studium uwzględniająca wniosek radnego kosztuje 25 tys. zł. Środki na to zostały przeznaczone 3 listopada podczas nadzwyczajnej sesji rady. Przeniesiono je z inwestycji, konkretnie z modernizacji jednej i budowy drugiej stacji uzdatniania wody. W tym roku zostanie wykonany tylko projekt, a ponieważ trzeba uzyskać konieczne zezwolenia, inwestycja i tak nie byłaby realizowana.
 
Uwagi do 16 stycznia
Uwagi do wyłożonej części projektu studium można zgłaszać do 16 stycznia 2017 r. Mogą obejmować tylko sporny teren w Niegowie. Decydują o tym procedury – wnioski dotyczące innych działek zostały odrzucone na etapie głosowania, dlatego dyskusja ma być kontynuowana tylko w tym ograniczonym zakresie.
Studium ma być wyłożone od 24 listopada do 23 grudnia w urzędzie gminy w pokoju nr 7. Do publicznego wglądu wykłada się również prognozę oddziaływania na środowisko. Oba dokumenty, studium i prognoza, będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 25 listopada o godz. 11 w Gminnym Ośrodku Kultury. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do wójta, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 16 stycznia 2017 r. Projekt trafi ponownie pod głosowanie w styczniu lub lutym.
 
Interes prawny, czyli jaki?
Przy okazji głosowania nad projektem nowego studium, pojawiła się wątpliwość, czy radny może głosować w sprawie dotyczącej jego osobistych spraw. Dzierżawa ziemi i osiąganie z tego tytułu korzyści teoretycznie powinno wyłączyć zainteresowanego z głosowania, które dotyczy tych terenów, zwłaszcza takiego, które wpłynie na jego dochody. Wiele aktów prawnych, w tym ustawa o samorządzie gminnym czy powiatowym, jednoznacznie mówi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego (też majątkowego, uchwała może wpłynąć na uszczuplenie lub przysporzenie majątku). 
Problemem pozostaje interpretacja tego zapisu, choć w tym przypadku interes ten wydaje się jednoznacznie obecny. Zmiana przeznaczenia oznaczałaby utratę dzierżawy, środki z ewentualnej sprzedaży ziemi trafiłyby do właściciela. Przepisy co prawda nie przewidują żadnych konsekwencji prawnych dla radnego, który uczestniczył w takiej sytuacji w głosowaniu. Jednak wtedy głosowanie może być uznane za nieważne. Wymaga to zastosowania odpowiedniej procedury, która jednak nie musi skończyć się uchyleniem uchwały. Ale może, jeżeli przeszła np. dzięki jednemu głosowi. Jeśli zdecydowana większość radnych głosowała za, opinia może być taka, że co prawda oddanie głosu było naganne, ale nie wpłynęło na wynik głosowania.
 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom