ZABRODZIE: Inwestycje i usługi przy trasie

Powiat

ZABRODZIE: Inwestycje i usługi przy trasie

23.08.2016
autor: Ewa Elward
Od wtorku 23 sierpnia w urzędzie gminy jest wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zawiera pewne zmiany, którymi mieszkańcy powinni się zainteresować.
Obecne studium obowiązuje od 2006 r. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. miejscowości Młynarze i Słopsk, gdzie występują tereny zalewowe. Prawdopodobnie będą zmniejszone obszary z dopuszczalną zabudową mieszkaniową, wyłączone mają być najbardziej zagrożone miejsca.
Drugą poważną zmianą będzie przeznaczenie terenów wzdłuż trasy S8 w Niegowie na cele usługowe, inwestycyjne. Obecnie są one sklasyfikowane jako użytki rolne. To ok. 200 ha, w większości należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. W tej chwili są dzierżawione przez mieszkańców. Władze gminy mają nadzieję, że spowoduje to ożywienie gospodarcze, przyniesie wpływy podatkowe i nowe miejsca pracy, podobnie jak np. w gminie Dąbrówka.
Prawdopodobnie będzie też wyraźne rozgraniczenie działek letniskowych od innych, typowo mieszkaniowych. 
Na pozostałych obszarach nie będzie znaczących zmian. Zmiany w studium będą więc – poza wprowadzeniem inwestycji przy ekspresówce – porządkowaniem istniejącego stanu rzeczy. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest ogólnym dokumentem, wskazuje podstawowe kierunki rozwoju i przeznaczenia gruntów. Dokładniejszy jest plan zagospodarowania przestrzennego, gmina posiadała taki, jednak z mocy ustawy stracił ważność. Wprowadzono jednak do niego 2 zmiany, obejmujące konkretne obszary - pojedyncze działki. Z powodu terminu ich uchwalenia uznano, że obowiązują. To niewielka powierzchnia, zaledwie kilka procent terenu gminy. 
Obowiązujący dla całej gminy plan ułatwiłby życie mieszkańcom, przyspieszyłby proces uzyskania zgody na budowę. Wystarczyłby wypis, bez niego trzeba dłużej ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy. Takich decyzji w ciągu roku urząd wydaje ponad 100. Do opracowania planu potrzebne jest ważne studium.
Projekt studium będzie dostępny dla mieszkańców przez miesiąc, do 23 września. Jest dostępny w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7. Dokument ma być też udostępniony w biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszeń urzędowych. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 7 września o godz. 10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu. Do 14 października wszyscy zainteresowani: osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, mogą wnosić do wójta uwagi. Powinny być na piśmie, zawierać dane zgłaszającego i dotyczącej je nieruchomości.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane