ZABRODZIE: Inicjatywa obywatelska

Powiat

ZABRODZIE: Inicjatywa obywatelska

14.06.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Radni na sesji 30 maja jednogłośnie podjęli uchwałę określającą zasady: wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi projektów składanych przez mieszkańców. 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym inicjatywę uchwałodawczą mają również mieszkańcy.
Przygotowanie projektów uchwał rady gminy należy do zadań wójta. Ale inicjatywę uchwałodawczą ma nie tylko wójt. W październiku 2018 r. Rada Gminy w Zabrodziu uchwaliła Statut gminy; w par. 48 zapisano: „Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, klub radnych, wójt oraz grupa mieszkańców. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, określi odrębna uchwała”. 
Taką uchwałę, określającą zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, radni przyjęli na sesji 30 maja. Art. 41a Ustawy o samorządzie gminnym mówi, że w gminie do 20 tys. mieszkańców (gm. Zabrodzie liczy prawie 6 tys.) z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, w tym przypadku do rady gminy. 
W uchwale rada określiła, że komitet inicjatywy uchwałodawczej (KIU) może tworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców. Komitet pokrywa wszelkie wydatki związane z wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej. O utworzeniu KIU zawiadamia się pisemnie w ciągu 14 dni radę gminy i załącza projekt uchwały.
Projekt uchwały obywatelskiej musi być udostępniony do publicznego wglądu. Dalszy etap to kampania promocyjna, która służy przedstawieniu i wyjaśnianiu treści projektu uchwały, pod którą powinno podpisać się co najmniej 200 uprawnionych mieszkańców. Projekt uchwały wraz z tymi podpisami mieszkańców wnosi się do rady gminy nie później niż 2 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu KIU. Jeśli projekt uchwały nie spełnia wymagań, rada wzywa KIU do uzupełnienia braków formalnych w terminie do 30 dni.
Projekt uchwały, zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po 3 miesięcach od dnia złożenia projektu.
Fotobudka Star - 728x90
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom