SOMIANKA: Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

Powiat

SOMIANKA: Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

01.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Po raz pierwszy radni najpierw wyrazili wotum zaufania dla wójta, który przedstawił im Raport o stanie gminy za 2018 rok. Następnie, gdy zdał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, przegłosowali dla niego absolutorium. W obydwu przypadkach radni byli jednomyślni – podnosili ręce za.
 
Raport o stanie gminy jest bardzo obszernym dokumentem. Liczy 60 stron. Niemożliwym było odczytanie go w całości, ale zainteresowani mogą zapoznać się z nim w takiej formie (dostępny jest na stronie internetowej gminy: kliknij TUTAJ). Raport składa się z 9 rozdziałów: Charakterystyka gminy, Sytuacja finansowa gminy, Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka odpadami i ochrona środowiska, Oświata, kultura i sport, Stan mienia komunalnego, Pomoc społeczna, turystyka i zabytki, słabe i mocne strony gminy oraz szanse i zagrożenia.  
Wójt Andrzej Żołyński wskazywał na pewne sprawy, ciekawostki.
W gminie jest 2700 budynków mieszkalnych, ale prawie połowa z nich należy do osób, które nie są stałymi mieszkańcami gminy. Budynki stoją na działkach letniskowych. 
Spośród inwestycji ubiegłego roku wymienił te wartości ponad 1 mln zł, m.in. drogę Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec, przebudowa drogi gminnej Suwin-Stare Płudy-Somianka-Parcele, budowa hali i wiaty targowej w Somiance, Centrum Rybackie w Jackowie Dolnym i oczywiście projekt Odnawialne Źródła Energii, realizowany wspólnie z gminami Brańszczyk i Zatory, który jest kończony w tym roku.  Dzięki oszczędnościom, które powstały, jest instalacja fotowoltaiczna na szkole w Somiance i gmina czyni starania, by zrobić ją dla jeszcze jednej szkoły. – Liczymy na darmowy prąd – nie krył wójt. – Zobaczymy, jak to będzie. Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Gminy (do transmisji w Internecie) kosztował 45 tys. zł.
Przy okazji omawiania infrastruktury mówił o problemach z wodą, szczególnie latem, gdy zużycie wody wzrasta kilkakrotnie w ciągu doby. 
- Zagospodarowanie przestrzenne funkcjonuje gorzej – zauważył, bo wciąż aktualny jest plan z 1998 r., m.in. z tego powodu były problemy ze zrobieniem PSZOK-u. – Myślę, ze studium w tym roku zamkniemy – wyraził przekonanie wójt.
W kwestii gospodarki odpadami zauważył, że chociaż w 2018 r. cała gmina była objęta zbiórką odpadów, za niski był poziom segregacji w gospodarstwach domowych. W związku z tym gminie grożą kary. – Musimy przestawić się na segregowanie, bo ceny za odbiór odpadów będą bardzo wysokie – podkreślił. – U nas nie jest tanio, ale u sąsiadów ceny są jeszcze wyższe. 
Za to plan gospodarki niskoemisyjnej jest dobrze realizowany. – W dużej części przez zestawy kolektorowe – zaznaczył.
Oświata, 3 szkoły prowadzone przez gminę (w Somiance, Woli Mystkowskiej i Ulasku) oraz 3 szkoły prowadzone przez stowarzyszenia (w Jackowie Górnym, Kręgach i Popowie Kościelnym), w 2018 r. kosztowała ponad 8 mln 400 tys. zł, wraz z wydatkami na stołówki szkolne (221 tys. zł)  i dotacjami dla niepublicznych przedszkoli (ponad 600 tys. zł).
Na majątek gminy składa się 41 pozycji (m.in. SUW-y, hala targowa, garaże).
Na pomoc społeczną w gminnym budżecie było ponad 8 mln 600 tys. zł, największą pozycję stanowił program 500+ - 4mln 800 tys. zł,, świadczenia rodzinne i alimentacyjne stanowią kwotę 2 mln 600 tys. zł. W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się kwota wypłacana z funduszu alimentacyjnego z 400 do 164 tys. zł. Świadczenia rodzinne pobiera 339 rodzin, w tym 15 rodzin wychowujących 4 i więcej dzieci.
- W trybie telegraficznym postarałem się przedstawić raport – kończył swoje wystąpienie Andrzej Żołyński. – Polecam lekturę raportu.
Debaty radnych nad raportem nie było, nikt też  nie zadawał pytań. Po jednogłośnym udzieleniu wotum zaufania wójtowi rozległy się oklaski.
Wójt przedstawił też prezentację z wykonania budżetu za 2018 r. Dochody zostały wykonane blisko w 90% w wys. ponad 29 mln zł (planowane 32.594.849 zł), a wydatki w ponad 86% w wys. prawie 31 mln zł (planowane 35.822.631 zł). Mniejsze wykonanie wydatków majątkowych (planowane 11.711.628 zł, wykonane 7.785.561zł, 66,48%) wynikało z tego, że na 2019 r. przesunięto kolektory i fotowoltaikę.
- Mówiąc wójt, mam na myśli cały sztab ludzi, którzy nad tym czuwali, realizowali – kończył Andrzej Żołyński sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za rok 2018 – Dziękuję za pomoc, mobilizację i akceptację realizowanych inwestycji. 
W głosowaniu wszyscy radni opowiedzieli się za absolutorium dla wójta. Potem były gratulacje, kwiaty i oklaski.
- Bardzo dziękuję wszystkim współpracownikom – powtórzył wójt. Z kwiatami wyszły z sesji zastępca wójta Agnieszka Salwin, skarbnik gminy Anna Królikowska i sekretarz gminy Teresa Lipska.
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość