SOMIANKA: Program rewitalizacji gminy uchwalony

Powiat

SOMIANKA: Program rewitalizacji gminy uchwalony

09.11.2016
autor: opr. Elżbieta Borzymek
Na sesji nadzwyczajnej 20 października radni przyjęli Program Rewitalizacji Gminy na lata 2016-2023. Wyznaczono pięć obszarów rewitalizacji: Kręgi, m. Somianka z m. Somianka-Parcele, Nowe Wypychy, Jackowo Dolne oraz Stary Mystkówiec i dla nich projekty rewitalizacyjne. 
Program rewitalizacji (PR) opisuje stan i stopień degradacji terenu w kilku płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej. Celem takiego programu jest opracowanie planów realizacji konkretnych działań oraz systemu ich wdrażania, by wyprowadzić analizowany obszar z niekorzystnej sytuacji poprzez nadanie mu nowych funkcji lub przywrócenie starych.
Gminy, które uchwalą program rewitalizacji, mogą ubiegać się o wsparcie działań związanych z rewitalizacją. Środki można pozyskać z programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 
Należy jednak zaznaczyć, że program rewitalizacji nie jest zamkniętym dokumentem z gotowymi rozwiązaniami i projektami, gwarantującym pozytywne decyzje w kwestii ubiegania się np. o środki unijne.
PR wskazuje problemy gminy, wymienia m.in.: brak dobrze rozwiniętej sieci usług agroturystycznych, niewystarczające wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego do poprawy atrakcyjności turystycznej gminy, niezadowalający stan niektórych dróg gminnych, jakość i niewystarczającą długość chodników, brak ścieżek rowerowych, a także: niewystarczająco rozbudowane: sieć kanalizacyjną, system przydomowych oczyszczalni, sieć gazową, a także brak planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy.
PR dostarcza też ciekawych informacji na temat gminy. Dowiadujemy się np., że  w gminie najwięcej gospodarstw hodowało bydło (484 gospodarstwa), a najmniej konie (40 gospodarstw). Najwięcej mieszkańcy hodują trzody chlewnej (11.212 sztuk) oraz drobiu (10.726 sztuk). Na koniec roku 2014 zarejestrowanych było 357 podmiotów gospodarczych, w tym 344 w sektorze prywatnym (w 2010 –  282). Nieznacznie spadła liczba podmiotów w sektorze publicznym (ubyły 2).
Zostały też przeprowadzone ankiety. Mieszkańcy wskazali w nich, że najbardziej rewitalizacji potrzebuje Somianka, w następnej kolejności: Jackowo Dolne, Stary Mystkówiec, Nowe Wypychy, Wola Mystkowska i Wielątki Rosochate. W najmniejszym stopniu wymaga rewitalizacji sołectwo Kręgi. 
Po różnorodnych analizach spośród wszystkich sołectw wyznaczono pięć obszarów rewitalizacji: Kręgi, Somianka z Somianką-Parcele, Nowe Wypychy, Jackowo Dolne oraz Stary Mystkówiec.  Zostały wyznaczone dlaa nich projekty rewitalizacyjne: 
 
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Somianka w  Somiance-Parcelach
budowa targowiska w Somiance-Parcelach (na fot.)
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Somiance
odrestaurowanie pałacu w Kręgach
remont budynku świetlicy środowiskowej w Kręgach
termomodernizacja budynku przedszkola w Nowych Wypychach
budowa świetlicy środowiskowej w Jackowie Dolnym
rewitalizacja kompleksu dworskiego w Starym Mystkówcu
budowa boiska sportowego w Starym Mystkówcu
PBS Wyszków - wygodny kredyt
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku