Advertisement 
RZĄŚNIK: Problem złożony i trudny do przezwyciężenia

Powiat

RZĄŚNIK: Problem złożony i trudny do przezwyciężenia

19.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, który przyjęli radni na ostatniej sesji, stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków.
Program przedstawiła przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agata Kujawa (na fot.). Określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła finansowania tych zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś jeden z najpoważniejszych problemów. Jest on niezwykle złożony i trudny do przezwyciężenia dla wielu mieszkańców i nie zależy od płci, wieku ani poziomu wykształcenia. 
Nadużywanie alkoholu pociąga za sobą liczne, daleko idące skutki społeczne jak: dezorganizacja rodziny, destrukcyjny wpływ na środowisko wychowawcze dzieci, zaniedbywanie pracy prowadzące do bezrobocia, zaburzenia stosunków międzyludzkich, przestępczość. To również jedna z przyczyn bezdomności, osamotnienia, odrzucenia przez rodzinę, braku stałych środków utrzymania i złego stanu zdrowia.
 
Pomoc dla uzależnionych i współuzależnionych
W 2016 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 50 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu. 20 osób zostało skierowanych do biegłych, by wydali opinię w zakresie uzależnienia od alkoholu. 20 wniosków wysłano do sądu w celu zobowiązania osób do leczenia odwykowego. 20 osób zostało skierowanych na konsultacje do Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Rząśniku oraz w Wyszkowie. 34 osoby podjęły leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień w Wyszkowie, w tym 32  z problemem uzależnienia i 2 współ uzależnione.
Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Rząśniku pełni psycholog dwa razy w miesiącu po dwie godziny. W 2016 r. z wizyt u niego skorzystało 36 osób, uczestnicząc łącznie w 44 konsultacjach.
W roku 2016 mieszkańcy gminy mogli też korzystać z konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie. Skorzystały 24 osoby, które uczestniczyły w 49 spotkaniach/
30 rodzin w 2015 r. i 19 rodzin do 30 czerwca 2016 r., borykających się z problemem alkoholowym, objętych zostało pomocą doraźną lub okresową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Punkty sprzedaży
Na terenie gminy może działać 35 punktów (detal i gastronomia) sprzedaży alkoholu,  w tym: 
- 30 przeznaczonego do spożycia poza  miejscem sprzedaży  (z wyjątkiem piwa); limit nie był wykorzystany: w 2015 r. działały 22 punkty, w 2016 r. – 23;
- 5 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży (z wyjątkiem piwa), również limit nie był wykorzystany: w 2015 i w 2016 działały 3 takie punkty.
Liczba  punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa nie jest limitowana.
 
Wynagrodzenie dla komisji
Dla przewodniczącego komisji ustalono wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto za posiedzenie, natomiast dla pozostałych członków GKRPA 70 zł brutto.
fot. www.rzasnik.pl
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku