Advertisement 
RZĄŚNIK: Mieszkańcy więcej segregują

Powiat

RZĄŚNIK: Mieszkańcy więcej segregują

26.10.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Krakowiecki (na fot.) na wrześniowej sesji przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.  Osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 17,55%, wymagane jest 16%. W 2015 r. w porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o blisko 100 Mg odbieranych odpadów segregowanych. Niepokoją zaległości na koniec czerwca 2016 r. w opłatach podatku tzw. śmieciowego. Przetarg na odbiór odpadów obowiązuje do końca 2016 r., jeszcze w październiku ma być ogłoszone nowe postępowanie.
Na dzień 30 czerwca br. obsługiwanych było 1572 gospodarstwa domowe. 1282 (81%) gospodarstw, w tym 385 do 2 osób i 897 powyżej 2 osób, zadeklarowało segregowanie odpadów. 290 (19%) gospodarstw, w tym 65 do 2 osób i 225 powyżej 2 osób, prowadziło zbiórkę odpadów zmieszanych. W porównaniu do 2014 r. wzrosła o 3% liczba osób segregujących odpady.
Na koszty gospodarki odpadami składają się miesięcznie: ryczałt firmy wywożącej i zagospodarowującej odpady: 32.947,24 zł, dzierżawa terenu pod PSZOK 200 zł oraz licencja i utrzymanie systemu komputerowego 359,16 zł.
Funkcjonowanie systemu odbioru śmieci wynosi miesięcznie ponad 33.500 zł. Ponieważ z wpłat mieszkańców gmina powinna otrzymywać ok. 32.000 zł, co miesiąc brakuje ok. 1.500 zł. Tę kwotę pokrywa gmina. 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązują od początku funkcjonowania nowego systemu i wynoszą: dla gospodarstw do 2 osób – 15 zł segregowane i 25 zł zmieszane, dla gospodarstw powyżej 2 osób – odpowiednio 20 zł i 30 zł.  
 
Jak mieszkańcy płacą podatek śmieciowy 
 
Wpłaty za gospodarowanie odpadami na koniec roku 2015 powinny wynieść 411.624,60 zł, a wyniosły 381.424,60 zł, czyli zaległości –  32.498,77 zł. Ale były też nadpłaty – w wys. 2.299,20 zł. Odsetki wyniosły 618 zł. 
W roku 2015 gmina wysłała 1.518 powiadomień SMS o zaległościach niespłaconych w terminie. Wysłano też 861 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz wszczęto 113 postępowań egzekucyjnych. W przypadku 15 gospodarstw należności zostały przekazane do egzekucji komorniczej; z 11 gospodarstw zaległości są skutecznie ściągane. Wójt umorzył zaległości na kwotę 2.134 zł, w każdym przypadku kwota należności nie przekroczyła 500 zł. 
Na koniec czerwca 2016 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami gminna powinna była otrzymać: 220.676,97 zł, a wpłacono zaledwie 179.128,92 zł. Zaległości wyniosły aż 57.226,45 zł. Odsetki zostały wyliczone na 1.197,30 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 15.678,40 zł.
 
Trochę liczb
 
W roku 2015 w gminie odebrano:
• 553,84 Mg (megatony) zmieszanych odpadów komunalnych (poziom z roku 2014)
• 261,19 Mg papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z czego do recyklingu przekazano 89,3 7Mg. Osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 17,55% (wymagane jest 16%) . W porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o blisko 100 Mg odbieranych odpadów segregowanych
• 20 Mg odpadów wielkogabarytowych
• 21,3 Mg odpady ulegające biodegradacji
• 0,6 Mg zużytych urządzeń elektrycznych zawierających niebezpieczne składniki
 
W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych odbierane były następujące rodzaje odpadów:
• bezpośrednio z nieruchomości raz w miesiącu (zmieszane z pojemników 120-litrowych, zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne; w tym opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji),
• w systemie obwoźnych zbiórek raz na 6 miesięcy: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Nowy Lubiel 41A): papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło, metal, odzież, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, itp., zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, odpady remontowe i budowlane. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom